Wooden Orthodox churches in the Maramureş region - opportunities and threats of tourism development

Jan Andrzej Wendt , Alexandru Ilies , Tomasz Wiskulski , Marin Ilieş

Abstract

This article is an attempt to determine, analyse and evaluate the most urgent problems of tourism development in Romania illustrated by the case of the Maramureş region. The fieldwork was carried out in the period from 2013 to 2017. Not only basic statistical analyses regarding tourist traffic in Romania and the region were carried out, but also literature studies allowing for the evaluation of the scale of the problems. The Maramureş region is areal living open-air museum despite growing tourist traffic, located in the northern part of the country. Wooden Orthodox churches with high steeples are particularly remarkable. In 1999, eight of them were included on the UNESCO List of World Cultural and Natural Heritage due to their uniqueness. However, this extraordinary world of wooden architecture and cultural heritage is being under pressure from increasing tourist traffic. Determining the most burning development problems of this region is the main objective of this study. The authors carried out aSWOT analysis aimed at determining opportunities and threats of tourism development, as it has been stated in the title of the article.
Author Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
, Alexandru Ilies (FOG / IG / DRDG)
Alexandru Ilies,,
- Department of Regional Development Geography
, Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
, Marin Ilieş
Marin Ilieş,,
-
Other language title versionsDrewniane cerkwie regionu Maramureş - szanse i zagrożenia rozwoju turystki
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
No3 (43)
Pages133-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMaramureş, drewniane kościoły, szanse, zagrożenia, rozwój turystyki
Keywords in EnglishMaramureş, wooden churches, opportunities, threats, tourism development
Abstract in PolishW prezentowanej pracy podjęto próbę wskazania, analizy ioceny głównych problemów rozwoju turystyki w Rumunii na przykładzie historycznego regionu Maramureş. Ba-dania nad problemami rozwoju gospodarki turystycznej wregionie Maramureş prze-prowadzono wlatach 2013–2017. Poza prostą analizą danych statystycznych dla ruchu turystycznego wRumunii i w badanym regionie, do oceny wykorzystano literaturę przedmiotu. Region Maramureş, położony na północy kraju, jest prawdziwym żywym skansenem, pomimo wzrastającego zroku na rok ruchu turystycznego. Nadal kultywo-wane są tradycje drewnianego budownictwa wiejskiego. Cerkiewna architektura drew-niana Maramureş jest niezwykła. W1999 roku osiem znich, ze względu na ich unikal-ność, wpisano na Światowego Dziedzictwa Kulturalnego iPrzyrodniczego UNESCO. Jednak ten niezwykły świat drewnianej architektury ikulturowego dziedzictwa, tak jak każdy rozwijający się gospodarczo imodernizujący się pod presją wzrastającego ruchu turystycznego region, boryka się zlicznymi problemami, których diagnoza stanowi cel niniejszych badań. Podstawą do analizy były obserwacje zachowywania zmian wzago-spodarowaniu turystycznym oraz wywiady zprofesjonalistami prowadzącymi badania rynku turystycznego iturystyki w Maramureş. Wpracy zawarto analizę SWOT wskazu-jącą na tytułowe szanse izagrożenia dla rozwoju turystyki wregionie.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.3.43-13
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/43/ept43.pdf
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back