Wybrane aspekty decydowania przez nauczycieli geografii w świetle paradygmatów dydaktycznych

Maria Groenwald

Abstract

The aim of the paper is to outline selected aspects of decision-making by geography teachers and to its significance for the quality of geography education. The content of the paper focuses on presenting – in the light of basic paradigms of didactics: objectivist, constructive-interpretative, transformative – selected elements of teacher decision-making, such as:1. awareness of the decision’s subject matter, (e.g. objectives, content, teaching methods) selected by way of (a) institutional; (b) personal decision-making; 2. selection of criteria of decisions: (a) normative (core curriculum et al.); (b) compara-tive (e.g. teacher’s personal knowledge); 3. ways of taking decisions: a) reflexive; (b) routine-based; 4. impact of the decision’s context on resolutions in situations of: (a) certainty; (b) risk; (c) (complete) uncertainty.It follows from the analysis that the teacher’s decision-making is immanently inscribed in the process of geographical education, whilst the responsibility for the choices made is borne by the teacher with regards to himself and pupils.
Author Maria Groenwald (FSS / IE / DRChS)
Maria Groenwald,,
- Division of Research on Childhood and School
Other language title versionsSelected aspects of decision-making by geography teachers in the light of didactic paradigms
Pages107-119
Publication size in sheets0.6
Book Hibszer Adam, Szkurłat Elżbieta (eds.): Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, no. 8, 2018, Komisja Edukacji Geograficznej PTG, ISBN 978-83-934983-5-2, 251 p.
Keywords in Polishzakresy nauczycielskiego decydowania, szkolna edukacja geograficzna, paradygmaty dydaktyki
Keywords in Englishscopes of teachers’ decision-making, school geography education, paradigms of didactics
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie wybranych aspektów decydowania przez nauczycieli geografii oraz ukazanie znaczenia, jakie ma ono dla jakości edukacji geograficznej. Treść opracowania koncentruje się na przedstawieniu – w świetle podstawowych paradygmatów dydaktyki: obiektywistycznego, konstruktywistyczno-intepretatywnego, transformatywnego – wybranych elementów nauczycielskiego decydowania, takich jak:1. świadomość przedmiotu decyzji, (np. celów, treści, metod kształcenia) obieranego na drodze decydowania: (a) instytucjonalnego; (b) osobistego;2. dobór kryteriów decyzji: (a) normatywnego (podstawa programowa i in.); (b) porównawczego (np. wiedza osobista nauczyciela); 3. sposoby podejmowania decyzji: (a) refleksyjne; (b) rutynowe; 4. wpływ kontekstu decyzji na rozstrzyganie w sytuacjach: (a) pewności; (b) ryzyka; (c) niepewności (całkowitej). Z analizy wynika, że decydowanie przez nauczyciela jest immanentnie wpisane w proces edukacji geograficznej, a za dokonywane wybory ponosi on odpowiedzialność przede wszystkim wobec uczniów i siebie.
URL http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/KEG_prace_8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?