Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle wybranych krajów UE

Marcin Żuk , Agnieszka Szpitter

Abstract

The main purpose of the article is an attempt to answer the question what was the dynamics of R&D activity in Poland both after the announcement of the Lisbon Strategy in the year 2000 and the Europe 2020 strategy in 2010 against the background of two groups of the EU member states – the states that created the European Coal and Steel Community in 1951, thus giving rise to the European integration processes, and three post-communist Central European countries that belong together with Poland to the so-called Visegrad Group, and which, together with Poland, joined the EU in 2004. The structure of the article consists of the following points: the first presents the concept of research and development activity and its types, and in the next three parts, the research and development expenditure was analyzed successively according to the purchasing power parity, in % of GDP, and per capita at purchasing power parity.
Author Marcin Żuk
Marcin Żuk,,
-
, Agnieszka Szpitter (FM / IOM / DEM)
Agnieszka Szpitter,,
- Division of Enterprise Management
Other language title versionsExpenditure on research and development in Poland compared to selected EU countries
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages287-305
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishB+R, strategia lizbońska, Europa 2020, Grupa Wyszehradzka, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, dynamika, PKB
Keywords in EnglishR&D, Lisbon Strategy, Europe 2020, Visegrád Group, GERD, dynamics, GDP. Gross Domestic Expenditure on Research and Development in Poland compared with selected EU countries
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka była dynamika działalności B+R Polski zarówno po ogłoszeniu strategii lizbońskiej w roku 2000, jak i strategii „Europa 2020” w roku 2010, na tle dwóch grup krajów członkowskich UE – państw, które w 1951 r. utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, dając w ten sposób początek europejskim procesom integracyjnym, oraz trzech postkomunistycznych państw Europy Środkowej należących wraz z Polską do tzw. Grupy Wyszehradzkiej, które dołączyły wraz z Polską do UE w 2004 r. Struktura artykułu składa się z następujących części: w pierwszej zaprezentowano pojęcie działalności badawczo-rozwojowej oraz jej typy, a w kolejnych trzech częściach poddano analizie nakłady na działalność badawczo-rozwojową kolejno według parytetu siły nabywczej w % PKB oraz na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back