Diversity of water level fluctuations in degraded Baltic raised bogs

Filip Duda , Ewa Woźniak , Katarzyna Jereczek-Korzeniewska , Roman Cieśliński

Abstract

The aim of paper is to present the diversity of water level fluctuations in degraded Baltic raised bogs. An attempt was made to answer the question how strong the diversity of fluctuations is both within each object and between two objects situated close to each other. Moreover, speed and value of the response of water level to atmospheric precipitation were analysed. The spatial scope of the paper covers two Baltic raised bogs in the lower part of the Łeba river valley: Czarne Bagno and Łebskie Bagno. The time scope covers years 2012–2014. The study found that both analysed bogs were a high dynamic in variation of groundwater level. Annual amplitudes of fluctuations in the water table was in the range of 28.4 to 77.9 cm (Łebskie Bagno) and of 45.6 to 105.0 cm (Czarne Bagno). It has been observed that lowering the water level on both peatlands always been recorded in the summer months, whilst the increase in the autumn, which lasted until spring. Retention and the water level on peatlands influenced primarily precipitation. Extreme meteorological conditions that make it less conspicuous is the variation resulting from factors such as location in different parts of the bog or type of degradation.
Author Filip Duda (FOG / IG / DH)
Filip Duda,,
- Department of Hydrology
, Ewa Woźniak (FOG / IG / DH)
Ewa Woźniak,,
- Department of Hydrology
, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska (FOG / IG / DH)
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska,,
- Department of Hydrology
, Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsZróżnicowanie wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich
Journal seriesOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, ISSN 1230-7831, e-ISSN 2353-8589, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol28
No1
Pages1-7
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtorfowisko wysokie, degradacja, poziom wody, opad atmosferyczny, wahania, zmienność
Keywords in Englishpeat bog, degradation, water level, precipitation, fluctuations, variability
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishCelem pracy jest przedstawienie zróżnicowania wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich. W jego ramach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie na ile silne jest zróżnicowanie wahań zarówno wewnątrz każdego obiektu, jak i pomiędzy dwoma obiektami położonymi w niewielkiej odległości od siebie. Ponadto przeprowadzono analizę prędkości i wielkości reakcji poziomu wody na opad atmosferyczny. Zakres przestrzenny pracy obejmuje dwa torfowiska bałtyckie w dolnej części Pradoliny Łeby: Czarne Bagno i Łebskie Bagno. Zakres czasowy obejmuje lata 2012 – 2014. W pracy stwierdzono, że na obu analizowanych torfowiskach obserwuje się dużą dynamikę zmienności poziomu wód podziemnych. Roczne amplitudy wahań poziomu zwierciadła wody, mieściły się w zakresie od 28,4 cm (Łebskie Bagno) do 105,0 cm (Czarne Bagno). Zaobserwowano, że obniżenie się poziomu zwierciadła wody na obu torfowiskach zawsze rejestrowane było w miesiącach letnich, zaś wzrost jesienią, który trwał do wiosny. Na wielkość retencji i poziom wody na torfowiskach wpływ miał przede wszystkim opad atmosferyczny. Skrajne warunki meteorologiczne powodują, że mniej widoczne jest zróżnicowanie wynikające z takich czynników jak: położenie w różnych częściach torfowiska, czy rodzaj degradacji.
DOIDOI:10.1515/OSZN-2017-0004
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/oszn/28/1/article-p1.xml
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper) [Not active]: 2017 = 0.207
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?