Kondycja finansowa przedsiębiorstw jako czynnik wpływający na wycofanie spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2015

Adam Ambroziak , Marta Deryło

Abstract

Our research concerned the financial condition of the companies delisted from The WarsawStock Exchange. It describes the reasons for delisting with regard to the basic financialindicators. The article consists of five parts. In the introduction and the first part wepresent the scale of the phenomenon, in the second part delisting companies from theexchange was defined, while the third part presents the classification of the causes ofdelisting. The reasons for this are merger with another entity, delisting, foreclosure,bankruptcy and others. The fourth part contains charts showing the average values ofthe financial indicators for the two categories: bankruptcy and merger. The followingfinancial ratios were illustrated: capital multiplier, total asset turnover, return on assets,return on equity, return on sales, earnings per share.
Author Adam Ambroziak
Adam Ambroziak,,
-
, Marta Deryło (FM)
Marta Deryło,,
- Faculty of Management
Other language title versionsEnterprises' financial condition as a factor influencing the withdrawal of companies from stock exchange in Warsaw in the years 2010-2015
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages13-21
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishkondycja finansowa, wycofanie, GPW, giełda
Abstract in PolishArtykuł przedstawia kondycję finansową przedsiębiorstw wykluczonych z Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie. Opisuje przyczyny wyprowadzenia spółekz obrotu giełdowego z uwzględnieniem podstawowych wskaźników finansowych.Artykuł składa się z pięciu części. We wprowadzeniu oraz części pierwszej zaprezentowanoskalę zjawiska, w części drugiej zdefiniowano wyprowadzenie spółki z obrotugiełdowego, zaś w trzeciej części przedstawiono klasyfikację przyczyn wyjścia z giełdy.Przyczyny te to połączenie spółki z innym podmiotem, wyprowadzenie z rynku, wykluczeniez rynku, upadłość oraz inne. W części czwartej zawarto natomiast wykresy prezentująceśrednie wartości wskaźników finansowych dla dwóch kategorii: upadłościoraz połączenia spółki. Zilustrowano następujące wskaźniki finansowe: mnożnik kapitałuwłasnego, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rentowności aktywów, stopa zwrotuz kapitału własnego, wskaźnik rentowności sprzedaży, zysk na akcje.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3428/2740
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Derylo_Marta_Kondycja_finansowa_przedsiebiorstw_2017.pdf Derylo_Marta_Kondycja_finansowa_przedsiebiorstw_2017.pdf 277,41 KB
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?