Badanie wpływu odczynu pH na otrzymywanie jodków bizmutylu metodą solwotermalną

Patrycja Wilczewska , Aleksandra Bielicka-Giełdoń , Karol Szczodrowski , Ewa Maria Siedlecka

Abstract

Jodki bizmutylu to grupa półprzewodników obejmująca prócz BiOI również takie fotokatalizatory ubogie w jod (bogate w bizmut) jak Bi4O5I2, Bi7O9I3 oraz Bi5O7I. Skład i struktura jodków wpływa między innymi na ich właściwości optycznie oraz utleniające, które są istotne w fotodegradacji mikrozanieczyszczeń. Obniżony stosunek Bi:I lub O:I powoduje, że wartości Eg Bi4O5I2, Bi7O9I3 oraz Bi5O7I są wyższe niż Eg BiOI, co przekłada się na aktywność fotokatalitycz-ną w zakresie światła UV-vis i Vis. Otrzymywanie pożądanego jodku bizmutylu można uzyskać sterując takimi parametrami syntezy solwotermalnej jak: temperatura i długość reakcji, środowi-sko lub pH. Celem pracy było ustalenie wpływu pH na otrzymywanie i właściwości fotokatali-tyczne jodków bizmutylu, gdy syntezę prowadzono metodą solwotermalną w środowisku 0,1 M mannitolu. Wartości pH, w których otrzymywano jodki to: 1,48 (niemodyfikowane) oraz pH 4,8 i 12. Otrzymane fotokatalizatory scharakteryzowano technikami spektroskopii odbiciowej (UV-vis/DRS) i fotoluminescencyjnej (PL) oraz za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Aktyw-ność fotokatalityczną oceniono na dostawie szybkości rozkładu mikrozanieczyszczenia 5-fluorouracylu. Przeprowadzone badania wykazały, że pH jest istotnym parametrem w syntezie jodków bizmutylu i za jego pomocą można wpływać na uzyskiwany typ fazy krystalicznej.
Author Patrycja Wilczewska (FCh/DET/LAOP)
Patrycja Wilczewska,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
, Aleksandra Bielicka-Giełdoń (FCh/DET/LAOP)
Aleksandra Bielicka-Giełdoń,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
, Karol Szczodrowski (FMPI/IEP)
Karol Szczodrowski,,
- Institute of Experimental Physics
, Ewa Maria Siedlecka (FCh/DET/LAOP)
Ewa Maria Siedlecka,,
- Laboratory of Advanced Oxidation Processes
Other language title versionsEffect of pH on bismuth oxyiodide prepared by solvothermal method
Pages227-237
Book Lendzion-Bieluń Zofia, Moszyński Dariusz (eds.): Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2019: zastosowania metod inżynierii chemicznej, 2019, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-296-4, 259 p.
Keywords in Polishjodki bizmutylu, metoda solwotermalna, fotokataliza, 5-fluorouracyl, mannitol, fotokataliza
Keywords in Englishbismuth oxyiodide, solvothermal synthesis, photocatalysis, 5-fluorouracil, mannitol, photocatalysis
URL https://wtiich.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wtiich/ptchem/MCh-2-Sk%C5%82ad-4-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?