Równość w edukacji - o teoretycznych legitymizacjach nierówności i praktycznej konieczności polityk równościowych

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract

Equality is one of the most important categories in pedagogical reflection. However, it is difficult to determine its semantic scope, because it has many various dimensions: ontological, legal, social, economic andpolitical ones. The attempts to define it in literature have usually led to narrowing its semantic scope tocertain dimensions, while at the same time legitimizing a certain area of inequality. As a result, equality has been reduced to the matter of equality in dignity, equality of rights and legal equality. In education, this approach is not satisfactory, because it gives permission for all other types of inequality. In addition, currentequality policies are external and arbitrary in the face of entities experiencing inequality. Thus, the egalitarianization of education requires involvement of all entities in recognizing, deconstructing and counteracting inequalities.
Author Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsEquality in education - about the theorethic legitimations of inequality and the practical necessity of equality policies
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol22
No1 (85)
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishedukacja równość, polityka równości
Keywords in Englisheducation, equality, equality policy
Abstract in PolishRówność jest jedną z najważniejszych kategorii w refleksji pedagogicznej, jednak określenie jej zakresu znaczeniowego jest niezwykle trudne ze względu na to, że ma ona różne dymensje:ontologiczną, prawno-społeczną, gospodarczą i polityczną. Podejmowane w literaturze próby jej określenia prowadziły zwykle do zawężania jej zakresu znaczeniowego do pewnych dymensji z równoczesnym legitymizowaniem jakiegoś obszaru nierówności. W rezultacie, równość została sprowadzona do kwestii równości w godności i równości praw oraz równości wobec prawa. Na gruncie edukacji takie ujęcie nie jest zadowalające, ponieważ daje przyzwolenie na wszystkie in-ne rodzaje nierówności. Ponadto dotychczasowe polityki równościowe mają charakter zewnętrzny i arbitralny wobec doświadczających nierówności podmiotów. Egalitaryzacja edukacji wymaga więc zaangażowania wszystkich podmiotów w rozpoznawanie, dekonstruowanie i przeciwdziałanie nierównościom.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/TCE_2019_85_1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?