O jedno kliknięcie od fabryki potu - stosunki pracy wokół Google jako egzemplifikacja trendów we współczesnych praktykach zatrudnienia

Bartosz Mika

Abstract

The article focuses on the diversity of work done for Google and other leading technology companies. The companies referred in the text are treated as the exemplifications of the more general processes prevailing in modern labor relations and are planted here as a trendsetter. The key message emerging in the text is the theoretical-practical difficulties arising from blurring the boundary between work and private life. We have in mind both well-known phenomena such as destandarisation of the workplace and work time as well as more subtle practices of using unpaid work of new media users. The article proposes a thesis that leading technology companies – considering working relations – bring to mind Russian dolls “matryoshka”. Their multi-layered practices of posting work, outsourcing, crowdsourcing and the use of users generated content are levels of huge industrial and financial empires, from which only the most general, almost always carefully studied image of leading, innovative, ground breaking companies employing the elite of knowledge workers is visible.
Author Bartosz Mika (FSS / IPSJ / DSPIE)
Bartosz Mika,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
Other language title versionsOne click from a sweatshop - labour relations at Google as an exemplification of the trends in modern employment practices
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No4
Pages100-123
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishAmazon, Apple, Microsoft, crowdsourcing, quasi-praca, darmowa praca
Keywords in EnglishAmazon, Apple, Microsoft, crowdsourcing, quasi-work, free labor
Abstract in PolishGłówny cel artykułu ma charakter propedeutyczny i koncentruje się na różnorodności form pracy wykonywanej na rzecz Google i innych wiodących spółek technologicznych. Firmy przywołane w tekście stanowią egzemplifikacje bardziej ogólnych procesów dominujących we współczesnych stosunkach pracy i zostają tu obsadzone w roli trendsetterów, wzorów dla innych przedsiębiorstw. Kluczowym wątkiem przewijającym się w tekście są teoretyczno-praktyczne trudności pojawiające się w wyniku zamazania granicy między pracą a życiem prywatnym. Są to powszechnie znane zjawiska, takie jak destandaryzacja czasu i miejsca pracy, jak również bardziej subtelne praktyki korzystania z nieopłaconej pracy użytkowników nowych mediów. Artykuł stawia tezę, że wiodące spółki zaawansowanych technologii – opisywane przez pryzmat stosunków pracy – przywodzą na myśl rosyjskie matrioszki. Ich wielowarstwowe praktyki delegowania pracy, crowdsourcingu oraz korzystania z nieopłacanego wysiłku internautów stanowią kolejne poziomy ogromnych imperiów przemysłowo-finansowych, z których widoczny jest tylko najbardziej ogólny, niemal zawsze pieczołowicie wystudiowany, obraz wiodących, innowacyjnych, przełomowych firm zatrudniających elitę pracowników wiedzy.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/264/139
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?