Normatywne opcje rozwiązań paradoksu: konkurencja - współpraca na płaszczyźnie myślenia strategicznego

Jacek Rybicki , Piotr Grajewski , Emilia Dobrowolska

Abstract

In the article the purpose of research is determining strategic options, as solutions of the strategic paradox: competition vs. cooperation. The subject of the research were organizations which were simultaneously competing and cooperating with businesses on the market. Applied research methods have their bases in the dialectical thinking, consisting in finding solutions to strategic paradoxes based on the synthesis of the thesis and antitheses. In the article the paradox of the competition and the cooperation was described in the perspective of strategic thinking. The strategic thinking was also treated as the paradox of dual thinking, that is the standard thinking versus the creative thinking. They pointed at four possible solutions of the paradox. These solutions are assuming the form of normative strategic options, differenting the level of increasing the competition and the cooperation and various level of the linear thinking and the lateral thinking. In the end of the article the optimal conditions of application given option were determined. In the summary implications from research for the theory of the management were presented.
Author Jacek Rybicki ZSZ
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
, Piotr Grajewski ZSZ
Piotr Grajewski,,
- Division of Management Systems
, Emilia Dobrowolska ZSZ
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsNormative options as solutions of paradox: competition - cooperation in the perspective of strategic thinking
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445]
Issue year2016
No444
Pages411-421
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparadoks strategiczny, kooperacja, konkurencja, koopetycja, myślenie strategiczne, dialektyka myślenia
Keywords in Englishstrategic paradox, cooperation, competition, coopetition, strateic thinking, dialectics of thinking
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie opcji normatywnych jako rozwiązań paradoksu strategicznego: konkurencja versus współpraca w zależności od myślenia standardowego lub/i myślenia kreatywnego. Za przedmiot badań wybrano organizacje, które z różną intensywnością konkurują i współpracują z podmiotami gospodarczymi w otoczeniu. Zastosowana metoda rozumowania ma swoje podstawy w myśleniu dialektycznym, polegającym na znajdowaniu rozwiązań paradoksów strategicznych na podstawie syntezy tezy i antytezy. W artykule przedstawiono istotę paradoksu konkurencji i współpracy na płaszczyźnie myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne również potraktowano jako paradoks myślenia dualnego, a mianowicie – myślenie standardowe versus myślenie kreatywne. Wskazano na cztery możliwe rozwiązania paradoksu. Rozwiązania te przybierają postać opcji normatywnych, o różnym poziomie nasilenia konkurencji i współpracy oraz różnym poziomie myślenia liniowego i myślenia lateralnego. W podsumowaniu zaprezentowano implikacje, jakie wynikają z analizy i syntezy rozwiązań paradoksu dla teorii zarządzania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.444.37
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34535
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back