Badanie wśród uchodźców i przymusowych migrantów – rozważania metodologiczne i etyczne

Dorota Jaworska , Khedi Alieva , Marcin Boryczko

Abstract

The aim of the article is to identify ethical tensions between the cognitive function of science, humanitarian reasons for undertaking research work, and its practical goals in research conducted among forced migrants. Differences between researchers and respondents in the dimensions of social, economic, and political status determine the challenges of building ethical relationships, not only as meeting the imperative of “do no harm” by ensuring the safety of the subjects and protecting them from abuse. In a team composed of researchers with an external and internal status towards the studied group, we consider the possibilities of equalizing asymmetrical relationships, creating relationships based on mutual benefits, and the involvement of respondents in the research process. The source of reflection is the analysis of research reports and the experience of own research work carried out among forced migrants by co-authors of this text.
Author Dorota Jaworska (FSS / IE / DSocP)
Dorota Jaworska,,
- Division of Social Pedagogy
, Khedi Alieva
Khedi Alieva,,
-
, Marcin Boryczko (FSS / IE / DSocP)
Marcin Boryczko,,
- Division of Social Pedagogy
Journal seriesPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No2
Pages202-227
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishprzymusowi migranci, uchodźcy, badania biograficzne, etyka badań
Keywords in Englishforced migrants, refugees, biographical research, research ethics
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja etycznych napięć pomiędzy poznawczą funkcją nauki, humanitarny-mi przyczynami podejmowania pracy badawczej i jej praktycznymi celami w badaniach prowadzonych wśród przymusowych migrantów. Różnice pomiędzy badaczami i badanymi w wymiarach statusu społecznego, ekonomicznego i politycznego wyznaczają wyzwania budowania relacji etycznych, rozumianych nie tylko jako spełnienie imperatywu „nie szkodzić” poprzez zapewnienie bezpieczeństwa oso-bom badanym i ochronę ich przed nadużyciami. W zespole złożonym z badaczy o statusie zewnętrznym i wewnętrznym wobec badanej grupy rozważamy możliwości wyrównywania niesymetrycznych relacji, tworzenia relacji opartych na wzajemnych korzyściach oraz zaangażowania badanych w proces badawczy. Źródłem refleksji jest analiza raportów badawczych oraz doświadczenia własnej pracy badawczej prowadzonej wśród przymusowych migrantów przez współautorów niniejszego tekstu.
DOIDOI:10.18778/1733-8069.15.2.11
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Jaworska_Dorota_Badanie_wśród_uchodźców_i_przymusowych_migrantów_2019.pdf 477.38 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?