Konkurencyjność turystyczna polskich gmin pasa nadmorskiego

Urszula Kęprowska

Abstract

The aim of the article is to present the essence of tourism competitiveness on the example of coastal municipalities. The article presents the main factors responsible for the development of modern tourism and thus responsible for the competitiveness of tourist areas. The aim of the article is to indicate tourism as an important determinant of the development of the coastal municipalities. Secondary researches of Central Statistical Office were used to implement the goal. The study attempts to analyze the main factors determining the development of tourism and to examine the competitiveness of municipalities from the perspective of tourism.
Author Urszula Kęprowska (FM / DMar)
Urszula Kęprowska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsTourist competitiveness of the Polish coastal municipalities
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No129
Pages221-231
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność turystyczna, czynniki rozwoju turystyki, ruch turystyczny
Keywords in Englishtourist competitiveness, tourist movement, factors of tourism development
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności turystycznej na przykładzie gmin pasa nadmorskiego. W artykule przedstawiono główne czynniki odpowie-dzialne za rozwój współczesnej turystyki a tym samym za konkurencyjność obszarów turystycznych. Artykuł ma na celu wskazanie turystyki jako istotnej determinanty rozwoju pasa nadmorskiego. W realizacji celu posłużono się badaniami wtórymi Głównego Urzędu Statystycznego. W opracowaniu podjęto próbę analizy głównych czynników warunkujących rozwój turystyki oraz zbadania konkurencyjności gmin z pespektywy turystyki.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.129.15
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20129/K%C4%99prowska.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back