Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce

Barbara Pawłowska , Aleksandra Koźlak

Abstract

In the Europe 2020 strategy, it is assumed that the European Union will become a smart, sustainable and inclusive economy. These three priorities should help the EU and its Member States in achieving a high level of employment, productivity and social cohesion. The innovative approach is extremely important to achieve this goals. In Poland, despite spending in recent years significant resources to support innovation, its individual regions are far behind on the background of European economies. The latest idea to find a way to innovative economy is the concept of smart specialisation (IS). Thus, in the current 2014–2020 financial perspective the granting of subsidies is based on compliance with IS. This means that if the investment project is in line with the objectives of the regional smart specialisation, it has a better chance of obtaining funding. The aim of this article is to define the role of transport and maritime economy as IS, and to show their impact on raising the level of innovation and competitiveness of the region.
Author Barbara Pawłowska (FE / ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
, Aleksandra Koźlak (FE / ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsTransport and maritime economy in the intelligent specializations as a factor for improving regional competitiveness
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2016
No34
Pages155-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinteligentne specjalizacje, konkurencyjność regionu, transport, gospodarka morska, innowacyjność
Keywords in Englishsmart specialisation, maritime transport, maritime economy, innovation, regional competitiveness
Abstract in PolishW strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego zakłada się, że Unia Europejska ma stać się inteligentną i zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu. Te trzy wzajemnie uzupełniające się priorytety powinny pomóc UE i państwom członkowskim w osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Dla ich osiągnięcia niezwykle istotne jest innowacyjne podejście. W Polsce, pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle w stosunku do gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS). Stąd w aktualnej perspektywie finansowej 2014–2020 przyznawanie dotacji opiera się o zgodność z IS. Oznacza to, że jeśli projekt inwestycyjny jest zgodny z celami regionalnych inteligentnych specjalizacji, ma on większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Celem artykułu jest określenie roli transportu i gospodarki morskiej jako IS oraz ukazanie ich wpływu na podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.34-15
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/4843.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back