Wpływ banku centralnego na utrzymanie stabilności systemu finansowego na przykładzie wybranych banków centralnych

Justyna Rutecka

Abstract

In the article it is shown the impact of central banks to maintain financial stability. Financial crises that occurred over the years have shown the importance of measures to maintain stability That stability is variously understood. Some authors see it as a lack of crisis, others as a situation where the system is able to continuously and effectively fulfill its role, despite some hesitation. The situation of crisis in the financial system influence on the a decline in economic growth. Disturbances in this system cause that central banks must implement a range of solutions to prevent falls of the commercial banks, toprevent the economic decline and confidence in the financial system. In 2008, banks in many countries used solutions such as open market operations, the reduction of interest rates, liquidity provision operations. These activities were aimed at improving the situation in the banking sector, but also strengthening the financial system.
Author Justyna Rutecka (FE)
Justyna Rutecka,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsCentral bank's impact on the maintenance of the financial system's stability the example of selected central banks
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages179-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem finansowy, stabilność finansowa, bank centralny, banki komercyjne, kryzys finansowy
Abstract in PolishW artykule ukazano wpływ banków centralnych na utrzymanie stabilności finansowej. Kryzysy finansowe, które pojawiały się na przestrzeni lat, pokazały, jak ważne są działania mające na celu utrzymanie stabilności. Owa stabilność rozumiana jest różnorodnie.Niektórzy autorzy postrzegają ją jako brak kryzysu, inni jako sytuację, w której system jest w stanie w sposób ciągły i efektywny pełnić swoją rolę, mimo pewnych zawahań.Sytuacja kryzysu w systemie finansowym powoduje spadek wzrostu gospodarczego.Zaburzenia w omawianym systemie powodują, że banki centralne muszą wdrażać szereg rozwiązań, aby zapobiec upadkom banków komercyjnych, zapobiec spadkowi gospodarczemu i spadkowi zaufania do systemu finansowego. W roku 2008 banki wielu państw sięgały po rozwiązania, takie jak: operacje otwartego rynku, redukcje stóp pro189centowych, operacje dostarczania płynności. Działania te miały na celu poprawienie sytuacji w sektorze bankowym i systemie finansowym.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3445/2756
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Rutecka_Justyna_Wplyw_banku_centralnego_2017.pdf 227.82 KB
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?