Where is culture heading? Critical reflections on Stefan Morawski‘s proposals

Piotr Przybysz

Abstract

In this article, I present the position of Stefan Morawski –one of the most eminent Polish aestheticians and philosophers of art –on culture and its axiological dimension. On the other hand, I critically verify what culture’s central diagnosis is: a cultural crisis. I believe that to reach such a goal, I need to present the following central issues that make up this position: an understanding of the concept of culture and civilization; the ontology of value; an under-standing of the cultural and civilizational crisis; Morawski’s typology of this crisis; and Morawski’s suggestions as to what distinctive features of culture testify to itscrisis. This, I think, creates the opportunity to try to answer the question posed in the title: Where is con-temporary culture heading?
Author Piotr Przybysz (FSS / IPSJ / DAPC)
Piotr Przybysz,,
- Division of Aesthetics and the Philosophy of Culture
Other language title versionsDokąd zmierza kultura? Krytyczna refleksja nad propozycjami Stefana Morawskiego
Journal seriesColloquium, ISSN 2081-3813, (B 8 pkt)
Issue year2018
No4
Pages 105-126
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishkultura, kryzys, postmodernizm
Keywords in Englishculture, crisis, postmodernism
Abstract in PolishW artykule niniejszym podejmuję próbę z jednej strony prezentacji stanowiska Stefana Morawskiego, jednego z najwybitniejszych polskich estetyków i filozofów sztuki, na temat kultury i jej aksjologicznego wymiaru. Z drugiej strony to co jest jej centralną diagnozą–kryzys kultury poddaję krytycznej weryfikacji. Sądzę, że dotarcie do tak określonego celu wymaga przedstawienia następujących centralnych zagadnień składających się na to stano-wisko: rozumienia pojęcia kultury i cywilizacji, ontologii wartości, rozumienia kryzysu kultury i cywilizacji oraz przeprowadzonej przez Morawskiego typologii tego pojęcia, wskazania na podstawowe cechy dystynktywne, które zdaniem Morawskiego świadczą o jej kryzysie. To jak sądzę, stwarza możliwość podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: Dokąd zmierza współczesna nam kultura?
URL http://colloquium.elsite.eu/images/numery/4_2018/P.J._Przybysz.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back