Transport jako element inteligentnego miasta

Barbara Pawłowska

Abstract

The XXI century is characterised by worldwide urban processes. The forecasts show three quarters of world population will have been living in cities by the end of the present century. Economists and politics claim that cities are both essential and are fuelling the right functioning economy. Although European cities show huge differences in economic and societal perspectives, still common challenges such as traffic jams and the loss of time, polluted air and health consequences for inhabitants, street noise or transport accidents results can be indentified in most of them. In many cities certain measures are taken to improve the citizens’ lives quality. Smart city is the concept including inhabitants, local authorities, local entrepreneurs and other institutions cooperation at all stages of existence. The main goal of this concept is aiming to use available space and resources in an effective way and being supported by technology and direct societal activities. The aim of this article is to identify the challenges European cities are facing nowadays, to present the main areas of smart city concept and to show the role of the urban transport and communication sector in the realisation of this idea. The author presents European actions in terms of city mobility and analyses the EU strategic documents in which future key elements of participatory support of sustainable mobility in the cities are programmed.
Author Barbara Pawłowska (FE / ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsTransport as an element of the smart city concept
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No475
Pages226-237
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsmart city, transport, zrównoważony rozwój, mobilność miejska
Keywords in Englishsmart city, transport, sustainable development, urban mobility
Abstract in PolishWiek XXI to postępujący na całym świecie proces urbanizacji. Prognozuje się, że do końca trwającego stulecia w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Ekonomiści i politycy dowodzą, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W wielu miastach podejmowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców. Inteligentne miasta to przede wszystkim koncepcja obejmująca współdziałanie mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Głównym celem tej idei jest dążenie do wykorzystania dostępnej przestrzeni i zasobów w sposób jak najefektywniejszy. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wyzwań współczesnych miast w Europie, przedstawienie założeń i głównych obszarów koncepcji inteligentnych miast oraz określenie roli transportu i komunikacji w miastach w realizacji tej idei. Autorka przedstawia działania europejskie w zakresie mobilności miejskiej oraz analizuje dokumenty strategiczne UE, w których programuje się przyszłe kierunki rozwoju transportu w miastach. Na podstawie tej analizy identyfikuje kluczowe elementy wspierania partycypacyjnego zrównoważonej mobilności w miastach.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.475.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37381
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back