Hierarchiczne deglomeracyjne sieci SOM w analizie skupień

Kamila Migdał-Najman , Krzysztof Najman

Abstract

In the empirical studies hierarchical structure of units and clusters can be a problem. One solution to this problem is to build a hierarchical divisive SOM network. Two approaches can be distinguished: static and dynamic. The construction of such a network is hierarchical, as parts of the network layer of one network are the nucleus in the next layer. As a result, the net-work can learn much faster, the number of dead neurons will be reduced and much more detailed identification of the group structure will be possible. The aim of this paper is to analyse the prop-erties of divisive HdSOM network in the cluster analysis.
Author Kamila Migdał-Najman (FM / DS)
Kamila Migdał-Najman,,
- Department of Statistics
, Krzysztof Najman (FM / DS)
Krzysztof Najman,,
- Department of Statistics
Other language title versionsThe hierarchical divisive SOM in the cluster analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No426
Pages130-138
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza skupień, nienadzorowane sieci neuronowe, sieć SOM, deglomeracyjne sieci HdSOM
Keywords in Englishcluster analysis, unsupervised neural networks, SOM, divisive hierarchical SOM (HdSOM)
Abstract in PolishW badaniach empirycznych może pojawić się problem hierarchicznej struktury obserwowanych jednostek i skupień. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest bu-dowa hierarchicznych, deglomeracyjnych sieci SOM (Hierarchical divisive SOM, HdSOM). Można tu wyróżnić dwa podejścia: statyczne (static divisive HSOM) i dynamiczne (dynamic divisive HSOM). Konstrukcja takich sieci jest hierarchiczna, gdyż fragmenty sieci jednej war-stwy stają się zarodkiem sieci w kolejnej warstwie. W konsekwencji taka sieć może uczyć się znacznie szybciej, zredukowana zostanie liczba martwych neuronów i możliwe będzie znacz-nie bardziej szczegółowe rozpoznanie struktury grupowej. Celem prezentowanych badań jest analiza własności deglomeracyjnych sieci HdSOM w analizie skupień.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.426.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33133
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back