Płaca minimalna - instytucjonalna korekta niedoskonałości mechanizmu rynkowego?

Ewa Ignaciuk , Władysława Kiwak

Abstract

Work in a perfectly competitive model is separated from the human being and reduced to the role of the resource, perceived as equal to capital. In this approach, the work is subject to the valuation of the market mechanism, and utility becomes the only criterion for its assessment. Perceiving work from the point of view of human di-gnity raises the need for institutional protection of the value of work. The state, which is the guardian of the social and economic order, is obliged to protect basic property rights resulting from work. Such a right is, among others, the right to a minimum wage from work.
Author Ewa Ignaciuk (FE / DMicro)
Ewa Ignaciuk,,
- Department of Microeconomics
, Władysława Kiwak (FE / DEP)
Władysława Kiwak,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsMinimum wage - institutional correction of the market failure?
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
No378
Pages49-59
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpłaca minimalna, praca, mechanizm rynkowy, państwo
Keywords in Englishminimum wage, work, market mechanism, state
Abstract in PolishPraca w modelu doskonale konkurencyjnym oddzielona jest od człowieka i sprowadzona do roli zasobu postrzeganego na równi z kapitałem. W tym ujęciu praca podlega wycenie mechanizmu rynkowego, a jedynym kryterium jej oceny staje się uży-teczność. Postrzeganie pracy z perspektywy godności człowieka pracy rodzi konieczność instytucjonalnej ochrony wartości pracy. Państwo, które jest strażnikiem ładu społecznego i ekonomicznego, ma obowiązek chronić podstawowe prawa własności wynikające z pra-cy. Takim prawem jest m.in. prawo do minimalnego wynagrodzenia z pracy.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_378/05.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?