Procesy rewitalizacyjne w mieście jako działanie społeczne na rzecz peryferii

Małgorzata Szpunar

Abstract

The article presents the specificity of cities due to segregation processes, which form a part of the urbanisation structure of a city. These processes are also reflected in the access to basic public services: education, health care, housing, technical communal infrastructure, recreation and security, and this has a fundamental and direct impact on the quality of people’s lives. The article shows how, in the social space of the city of Gdynia, it is possible to eliminate the effects of segregation, and what is the significance of revitalisation activities which minimise these effects, but do not, in fact, change this division (social, spatial, cultural). The selected revitalisation projects in Gdynia concern the revitalisation project of the so-called ‘Pekin’, the second, the revitalisation of the districts Grabówek and Chylonia, and the project ‘Utrecht’, aimed at homeless people, mostly from ‘Pekin’, Chylonia, Grabówek, or currently living in these districts. The revitalisation of ‘Pekin’ is mainly an activity of activating residents in the professional sphere, helping with finding alternative accommodation and financial support with apartment rentals. The entire estate will eventually be demolished. The revitalisation of Chylonia and Grabówek are animation, socio-therapeutic activities, streetworking, pedagogical and psychological counselling, training, volunteering (including international volunteering), organising the local community.
Author Małgorzata Szpunar (FSS / IE / DSocP)
Małgorzata Szpunar,,
- Division of Social Pedagogy
Other language title versionsCity revitalization processes as a social action for periphery
Journal seriesPedagogika Społeczna, ISSN 1642-672X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1 (71)
Pages47-61
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmiasto, rewitalizacja, partycypacja, siły społeczne, projekt socjalny
Keywords in Englishcity, revitalisiation, participation, social forces, social project
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano specyfikę miast ze względu na procesy segregacyjne, które wpisują się w strukturę urbanizacyjną miasta. Procesy te mają swoje odzwierciedlenie w dostępie do podstawowych usług publicznych: edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, technicznej infrastruktury komunalnej, rekreacji oraz bezpieczeństwa, a to ma zasadniczy i bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi. Autorka wskazuje jak w przestrzeni społecznej Gdyni możliwe jest niwelowanie skutków segregacji oraz jakie znaczenie mają działania rewitalizacyjne, które minimalizują skutki, ale tego podziału (społecznego, przestrzennego, kulturowego) de facto nie zmieniają. Jednym z prezentowanych projektów jest projekt rewitalizacji defaworyzowanego osiedla, tzw. „Pekinu”. Kolejnymi będą projekty rewitalizacji dzielnic Grabówka i Chylonia, ostatnim jest projekt o nazwie „Utrecht”. Ostatni skierowany jest on do osób bezdomnym, w większości wywodzących się z „Pekinu”, Chylonii, Grabówka, lub aktualnie zamieszkujących w tych dzielnicach. Rewitalizacja „Pekinu” jest działaniem aktywizowania mieszkańców w sferze zawodowej, oferuje pomoc w znalezieniu innych lokali mieszalnych oraz wsparcie finansowe w wynajmie mieszkań. Całe osiedle zostanie docelowo zburzone. Rewitalizacja Chyloni i Grabówka to działania animacyjne, socjoterapeutyczne, streeworking, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, szkolenia, wolontariat (także międzynarodowy), organizowanie społeczności lokalnej.
DOIDOI:10.35464/1642-672X.PS.2019.1.03
URL http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/07/PS12019-47-61.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Szpunar_Malgorzata_Procesy_rewitalizacyjne_w_miescie_2019.pdf 273.63 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?