Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 1

Bogna Racka-Pilszak , Anna Wojtaszek-Słomińska , Agata Zdun-Ryżewska , Mikołaj Majkowicz , Agnieszka Banaszkiewicz , Krzysztof Basiński

Abstract

Cleft palate is the most common congenital defect within the facial skeleton. Coexisting facial deformations are not only visible, but also audible after surgery – children born with cleft lip and palate belong to the risk group for occurrence of speech-language disorders. Due to this fact, they may face inappropriate responses of people around, which may cause poor mental condition. Majority of subjects (ca. 67 percent) experienced unpleasant feelings caused by people around them and noticed contribution of the cleft to lowered selfconfidence. Almost 56 percent of the studied group notices influence of this congenital defect on ability to establish social relationships, and 33 percent – on results achieved at school. Aim. The main aim of the study was to evaluate efficacy of treatment in patients with cleft lip and palate as well as usefulness of applied research tools (questionnaire, GOSLON score). Material and methods. Study material included a group of 45 subjects with unilateral and bilateral cleft lip and palate, who completed multidisciplinary treatment. Mean age of the subjects was 22 years. The study was conducted at the Outpatient Orthodontic Clinic of the University Dentistry Centre of the Medical University of Gdansk. Research methods included evaluation of the occlusal abnormalities before and after treatment using GOSLON score, questionnaire completed by the patient, and specialist speech-language examination. Results. The highest percentage of satisfied patients was observed among subjects, who underwent orthodontic treatment (ca. 90 percent), which corresponded with established improvement in occlusal conditions after treatment. Appearance of the respective facial areas was mainly defined as good or very good. It was also noticed that the more the patient was satisfied with speech-language therapy, the more he/she was satisfied with speech quality. Conclusions. Evaluation of final outcomes of the multidisciplinary treatment in patients with cleft lip and palate constitutes high clinical significance in order to make further development and to evaluate currently used therapeutic management standards.
Author Bogna Racka-Pilszak
Bogna Racka-Pilszak,,
-
, Anna Wojtaszek-Słomińska
Anna Wojtaszek-Słomińska,,
-
, Agata Zdun-Ryżewska
Agata Zdun-Ryżewska,,
-
, Mikołaj Majkowicz
Mikołaj Majkowicz,,
-
, Agnieszka Banaszkiewicz (FL/DL)
Agnieszka Banaszkiewicz,,
- Department of Logopaedics
, Krzysztof Basiński
Krzysztof Basiński,,
-
Other language title versionsEvaluation of interdisciplinary treatment outcomes in patients with clef lip and palate. Part 1
Journal seriesForum Ortodontyczne -Orthodontic Forum, ISSN 1734-1558, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol14
No4
Pages270-283
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrozszczep podniebienia, leczenie ortodontyczne, wskaźnik GOSLON, leczenie logopedyczne, satysfakcja z wyników leczenia
Keywords in Englishcleft palate, orthodontic treatment, GOSLON score, speech-language therapy, satisfaction with treatment outcome
Abstract in PolishRozszczepy podniebienia to najczęściej występująca wada wrodzona w obrębie twarzowej części czaszki. Współistniejące zniekształcenia twarzy są po zoperowaniu nie tylko widoczne, a także słyszalne – dzieci urodzone z rozszczepem należą do grupy ryzyka wystąpienia wad mowy. Z tego powodu mogą się spotkać z niewłaściwymi reakcjami otoczenia, co może skutkować złym samopoczuciem psychicznym. Większość badanych (ok. 67 proc.) doświadczała przykrości ze strony otoczenia oraz widzi wpływ rozszczepu na obniżenie poczucia pewności siebie. Prawie 56 proc. badanej grupy dostrzega wpływ tej wady wrodzonej na umiejętność nawiązywania relacji społecznych, a 33 proc. – na wyniki osiągane w szkole. Cel. Głównym celem badań była ocena skuteczności leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi oraz przydatności używanych narzędzi badawczych (ankieta, wskaźnik GOSLON). Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła grupa 45 osób z rozszczepami całkowitymi jednostronnymi i obustronnymi, u których ukończono wielospecjalistyczne leczenie. Średni wiek badanych wynosił 22 lata. Badania przeprowadzono w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Metody badawcze obejmowały ocenę zmian w zgryzie przed i po leczeniu z wykorzystaniem wskaźnika GOSLON, ankietę wypełnianą przez pacjentów oraz specjalistyczne badanie logopedyczne. Wyniki. Największy odsetek zadowolonych pacjentów odnotowano wśród osób leczonych ortodontycznie (ok. 90 proc.), co pokryło się ze stwierdzoną poprawą warunków zgryzowych po leczeniu. Wygląd poszczególnych obszarów twarzy oceniono w większości jako dobry lub bardzo dobry. Zauważono również, że pacjent im bardziej zadowolony z terapii logopedycznej, tym bardziej zadowolony z jakości mowy. Wnioski. Badanie końcowych wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami ma duże znaczenie kliniczne dla wypracowania kolejnych i oceniania aktualnie stosowanych standardów postępowania terapeutycznego.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?