Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa międzynarodowego publicznego

Tomasz Bąkowski

Abstract

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich nakłada na państwa członkowskie posiadające dostęp do morza obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Planami tymi mają być objęte morskie obszary będące w granicach państwa nadbrzeżnego, jak i wyłączne strefy ekonomiczne pozostające poza tymi granicami. Na tym tle pojawia się problem współkształtowania prawnego statusu tych obszarów przez międzynarodowe konwencje (w tym zwłaszcza Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzoną w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.), a więc akty zaliczane do źródeł międzynarodowego prawa publicznego oraz akty normatywne poszczególnych państw. W przypadku rozwiązań przyjętych w Polsce aktem takim ma być rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydane w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Ustalenia planów zawarte w akcie podustawowym, wpływające na prawny status obszarów morskich i wiążące również podmioty państw trzecich, nie mieszczą się w klasycznym postrzeganiu źródeł międzynarodowego prawa publicznego, chociaż jak z powyższego wynika, kształtują materię przynależną do regulacji prawnomiędzynarodowej.
Author Tomasz Bąkowski (FLA / DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsSpatial development plans for Polish maritime areas in the context of the sources of international public law
Journal seriesGdańskie Studia Prawnicze, ISSN 1734-5669, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2
Pages337-344
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?