Wpływ komórek pikocyjanobakterii bałtyckich na wartość pH ośrodka morskiego, w którym żyją

Agata Cieszyńska , Sylwia Śliwińska-Wilczewska , Jakub Maculewicz

Abstract

Pikocyjanobakterie to małe frakcje fitoplanktonu o średnicy komórkowej mieszczącej się w granicach: 0.2 – 2.0 μm (Sieburth i in. 1978). Badania nad tymi organizmami rozwijają się intensywniej od końca lat 70. XX w., kiedy to nastąpił rozwój technologiczny umożliwiający dokładne analizy w dziedzinie biologii molekularnej. Wcześniej, ze względu na małe rozmiary, pikocyjanobakterie stanowiły materiał trudny do wykrycia i analizy. Autorzy niniejszej pracy przedsięwzięli cykl badań nad gatunkiem Synechococcus, bytującym w Morzu Bałtyckim. Wykonano szereg eksperymentów laboratoryjnych z kulturami trzech szczepów ww. gatunku: szczep czerwony (BA-120), szczep zielony (BA-124) oraz szczep brązowy (BA-132). W prezentowanym artykule skupiono wzrastającej koncentracji (rozwoju) omawianych organizmów na odczyn pH otoczenia. Pozyskane wyniki pokazały, że pikocyjanobakterie modulują, a dokładniej, zwiększają wartość odczynu ośrodka, w którym się rozwijają. Wniosek ten dotyczy wszystkich trzech zbadanych szczepów. W celu przeprowadzenia analizy statystycznej posłużono się analizą wariancji (ANOVA dwuczynnikowa) oraz testem porównań wielokrotnych (test HSD Tukey’a).
Author Agata Cieszyńska
Agata Cieszyńska,,
-
, Sylwia Śliwińska-Wilczewska (FOG / IO / DMEF)
Sylwia Śliwińska-Wilczewska,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
, Jakub Maculewicz (FOG / IO)
Jakub Maculewicz,,
- Institute of Oceanography
Other language title versionsThe influence of picocyanobacteria cells on the pH of the ambient medium
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 3, 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65917-09-6, [978-83-65917-10-2, 978-83-65677-19-8], 152 p.
Keywords in Polishpikoplankton, ekofizjologia, Morze Bałtyckie, sprzężenie zwrotne, sinice
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back