Ocena hydrochemiczna klęski ekologicznej na jeziorze Druzno i rzece Wąskiej w 2014 roku

Roman Cieśliński , Michał Przybylski

Abstract

The aim of the study is to assess hydrochemical impact of pollution, which fall into the days 19-20.05. 2014 to the river Wąska and Lake Druzno and determine is it ecological disaster. With Lake Druzno has landed this time, about 2 tons of dead fish, including species that are protected, and small aquatic organisms such as snails and clams. State institutions have recognized that the cause of this state of affairs was the flow of pollution from the plant Sery ICC Pasłęk. The main work consisted of the query source materials and the field and laboratory work. In 2015, we have been sampling water from the river Wąska and Lake Druzno, which were then analyzed for determining the concentrations of indicators such as nitrates, nitrites, ammonia. Also made modeling the transport of pollutants in the river Wąska using HEC-RAS. As a result, it was found that contaminants have entered the narrow river were local in nature and in no case cannot talk about the ecological disaster in the region.
Author Roman Cieśliński (FOG/IG/DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
, Michał Przybylski
Michał Przybylski,,
-
Other language title versionsHydrochemical assessment of ecological disaster on the Lake Druzno and River Wąska in 2014
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903], (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol34
No64 (2/II)
Pages63-81
Publication size in sheets0.90
Keywords in Polishzanieczyszczenie, jakość, amoniak, transport
Keywords in Englishpollution, quality, ammonia, transportation
Abstract in PolishCelem pracy jest ocena hydrochemiczna wpływu zanieczyszczeń, jakie wprowadzono w dniach 19-20.05. 2014 roku do rzeki Wąskiej, a następnie Jeziora Druzno i ustalenie czy można ten incydent traktować jak klęskę ekologiczną Z Jeziora Druzno wyłowionych zostało bowiem w tym czasie około 2 ton martwych ryb, w tym również gatunków będących pod ochroną, a także drobnych organizmów wodnych takich jak ślimaki i małże. Pozostaje do wyjaśnienia czy przyczyną tego stanu rzeczy był wypływ zanieczyszczeń z zakładu „Sery” ICC Pasłęk. Dlatego przeprowadzono kwerendę materiałów źródłowych oraz badania terenowe i laboratoryjne. W 2015 roku dokonano poboru próbek wody z rzeki Wąskiej i Jeziora Druzno, które następnie poddano analizie pod kątem określenia stężeń takich wskaźników jak azot azotanowy(III), azot azotanowy(V), azot amonowy. Wykonano również modelowanie transportu zanieczyszczeń na rzece Wąskiej przy użyciu programu HEC-RAS. W efekcie ustalono, że zanieczyszczenia jakie dostały się poprzez rzekę Brzezinkę do Wąskiej miały charakter lokalny i nie było podstaw do uznania tego wydarzenia jako klęski ekologicznej tego regionu.
DOIDOI:10.7862/rb.2017.82
URL http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/jceea-64/jceea-64-02-t2
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?