Ryzyko kraju jako czynnik determinujący wybór rynku w strategii ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw

Hanna Treder

Abstract

Country risk assessment is one of the most important steps in the process of deciding on business expansion to foreign markets. The relevance of identifying dangers connected with developing a business in a different economic, legal and cultural environment is a factor that greatly influences the effectiveness of the company's strategic goals. This paper addresses the problem of assessing the determinants that influence the choice of a country as a new market, with particular regard to the application of Risk Management procedures. The purpose of the study was to evaluate the potential use of information available to entrepreneurs about potential risks in different countries and regions in the process of selecting the foreign market as a place to locate goods, services or capital. In the process of building a foreign expansion strategy, an entrepreneur cannot rely on a stereotypical approach to risk assessment as the dynamics of changes in contemporary political and economic conditions in different parts of the world are causing new threats of varying intensity, which can fundamentally affect the expected results of strategic decisions.
Author Hanna Treder (FE / IIB)
Hanna Treder,,
- Institute of International Business
Other language title versionsRisk of the country as a factor determining choice of market in the foreign expansion strategy
Pages303-317
Publication size in sheets1
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji : źródła konkurencyjności, 2017, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishrisk management, country risk, foreign expansion
Abstract in PolishOcena ryzyka kraju jest jednym z niezwykle ważnych etapów w procesie podejmowania decyzji o ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Trafność identyfikacji zagrożeń związanych z rozwijaniem działalności w odmiennym otoczeniu ekonomicznym, prawnym i kulturowym jest czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na skuteczność realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu podjęty został problem oceny uwarunkowań, które mają istotne znaczenie przy wyborze kraju jako nowego rynku zbytu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania procedur Risk Management. Celem przeprowadzonego badania była ocena możliwości wykorzystania dostępnych dla przedsiębiorców informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w różnych krajach i regionach świata, w procesie wyboru rynku zagranicznego jako miejsca lokowania towarów, usług lub kapitału. Budując strategię ekspansji zagranicznej przedsiębiorca nie może opierać się na stereotypowym podejściu do oceny krajów pod kątem ryzyka, ponieważ dynamika zmian współczesnych warunków politycznych i ekonomicznych w poszczególnych częściach świata sprawia, że pojawiają się nowe zagrożenia o różnym charakterze i nasileniu, które w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na oczekiwane efekty decyzji strategicznych.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-01-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back