Soziolinguistische determinanten der Danziger Stadtsprache

Grażyna Łopuszańska

Abstract

This paper describes the pre-1945 language of the city of Gdańsk, which was a peripheral variety of Standard German. Gdańsk was the lingusitic Tower of Babel since its beginnings. Such a multilingual melting pot necessitated cooperation and acceptance for linguistic and cultural diversity, which led to linguistic accommodation and assimilation. A clash of various related and unrelated language systems created favourable conditions for the emergance and development of a language continuum (Danziger Missingsch), which with time became the characteristic colloquial urban language used by Gdańsk’s speech community. It was also used outside of the city borders as a way of demonstrating one’s belonging to Gdańsk’s cultural and language community.
Author Grażyna Łopuszańska (FL / IALT)
Grażyna Łopuszańska,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Other language title versionsSocjolingwistyczne determinanty gdańskiego języka miejskiego
Journal seriesBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, ISSN 0032-3802, (N/A 70 pkt, Not active)
Issue year2019
No75
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjęzyk miasta, język prestiżowy, akomodacja i asymilacja językowa, kontinuum
Keywords in Englishurban language, prestige language, language accommodation and assimilation, language continuum
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3310 Linguistics and Language
Abstract in PolishArtykuł poświęcony został potocznemu językowi miejskiemu, używanemu w Gdańsku do roku 1945, stanowiącemu peryferyjną odmianę niemieckiego języka narodowego. Gdańsk był od zawsze językową wieżą Babel. W tym multietnicznym tyglu konieczna była współpraca i akceptacja odmienności kulturowej i językowej, co prowadziło siłą rzeczy do językowej akomodacji i asymilacji. Zderzanie się różnych, spokrewnionych i niespokrewnionych systemów językowych stworzyło warunki dla powstania i rozwoju kontinuum językowego (Danziger Missingsch), które z czasem stało się charakterystycznym, potocznym językiem miejskim, używanym w obrębie gdańskiej wspólnoty komunikacyjnej, funkcjonującym nie tylko w codziennej komunikacji, lecz także poza granicami wspólnoty w celu demonstrowania przynależności do gdańskiej wspólnoty kulturowej i językowej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6614
URL https://bptj.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=196169
Languagede niemiecki
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?