Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury

Leszek Czerwonka , Jacek Jaworski

Abstract

The paper begins a series of publications concerning verification of the capital structure theories in the Polish market conditions. On the basis of the literature review fundamental theories were identified and discussed, as well as factors that may affect the changes in the financing structure of the company. For the purposes of further research the following hypothesis was formulated: the capital structure of the company depends on the level of fixed assets, the size and growth of the company, its profitability, liquidity and size of non-interest tax shield.
Author Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
, Jacek Jaworski
Jacek Jaworski,,
-
Other language title versionsDeterminants of enterprises' capital structure. Literature review
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages91-98
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura kapitału, koszt kapitału, finansowanie
Keywords in Englishcapital structure, cost of capital, financing
Abstract in PolishArtykuł otwiera serię publikacji poświęconych weryfikacji teorii struktury kapitału w warunkach polskich. Na gruncie przeglądu dotychczasowego dorobku zidentyfikowano i omówiono w nim podstawowe teorie, a także wyodrębniono czynniki mogące mieć wpływ na zmiany w strukturze finansowania przedsiębiorstwa. W efekcie, dla celów dalszych badań sformułowano następującą hipotezę: struktura kapitału przedsiębiorstwa zależy od udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości i wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności i wielkości nieodsetkowej tarczy podatkowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37993
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?