Amerykańska geostrategia od wojny o niepodległość do wojny hiszpańsko-amerykańskiej

Jakub Potulski

Abstract

This article is devoted to American geostrategy in historical terms. Its purpose is to identify the key moments that have influenced the American concept of action towards the external environment. Geopolitical history of the USA is a cognitively interesting subject. At the same time it is a subject quite poorly recognized in contemporary Polish literature. While contemporary US geopolitics is the subject of many studies, there is lack of publications analyzing the historical traditions of American geopolitics and geostrategy, which has led to US domination in the world. This article attempts to partially fill this gap by explaining the impact of geographic conditions, external context, and political strategic thinking on US nternational position.
Author Jakub Potulski (FSS/IPS/DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsAmerican geostrategy in the period between the war of independence and the Spanish-American war
Journal seriesPrzegląd Geopolityczny, ISSN 2080-8836, e-ISSN 2392-067X, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol21
Pages117-135
Publication size in sheets1.20
Keywords in PolishStany Zjednoczone Ameryki, geopolityka, geostrategia, historia
Keywords in EnglishUnited States of America, geopolitics, geostrategy, history
Abstract in PolishArtykuł niniejszy poświęcony jest amerykańskiej geostrategii w ujęciu historycznym. Jego celem jest wskazanie kluczowych momentów, które wpłynęły na amerykańską koncepcję działania wobec otoczenia zewnętrznego. Geopolityczna historia USA jest interesującym poznawczo tematem. Jednocześnie jest to temat dość słabo rozpoznany we współczesnej polskiej literaturze przedmiotu. O ile współczesna geopolityka USA jest przedmiotem wielu opracowań, o tyle mniej jest publikacji analizujących historyczne tradycje amerykańskiej geopolityki i geostrategii, która doprowadziła do dominacji Stanów Zjednoczonych w świecie. Artykuł stanowi próbę częściowego wypełnienia tej luki przez wyjaśnienie wpływu warunków geograficznych, kontekstu zewnętrznego oraz myślenia strategicznego elit politycznych na ukształtowanie się pozycji USA na arenie międzynarodowej.
URL http://przeglad.org/wp-content/uploads/2014/01/PG-XXI.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?