Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług

Jacek Jaworski , Leszek Czerwonka

Abstract

The rules shaping the capital structure are major issues relating to corporate finance. Although, there are many studies, there is no conclusive outcome which theory best explains the behavior of enterprises. The aim of this study is to verify whether company’s capital structure depends on the share of fixed assets in total assets, the size and growth of a company, its profitability, liquidity and size of a non-debt tax shield. The significance of the impact of various factors on the debt of a company was investigated using linear panel models. Data for the analysis come from the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, belonging to the service sector (sample size: 158), for the years 1998–2012. It was found that the share of the debt in capital structure decreases when share of the tangible assets in total assets, size and profitability of the enterprise grow. The impact of the other factors was not found. It seems that shaping the capital structure of the studied companies is best explained by the pecking order theory.
Author Jacek Jaworski
Jacek Jaworski,,
-
, Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsDeterminants of capital structure of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The service sector
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No4
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura kapitału, determinanty struktury kapitału, finansowanie, finanse przedsiębiorstw, teoria hierarchii źródeł finansowania
Keywords in Englishcapital structure, determinants of capital structure, financing, corporate finance, pecking order theory
Abstract in PolishJednym z istotnych problemów dotyczących finansów przedsiębiorstw są reguły kształtowania struktury kapitału. Mimo wielu badań brak jest jednoznacznego rozstrzygnięcia, która z teorii najlepiej wyjaśnia zachowania przedsiębiorstw. Celem opracowania jest weryfikacja wpływu na strukturę kapitału przedsiębiorstw udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości i wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności i nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ ten badano za pomocą liniowych modeli panelowych. Dane do analiz pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, należących do sektora usług w latach 1998–2012. Ustalono, że udział długu w strukturze finansowania maleje wraz ze wzrostem udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości przedsiębiorstwa oraz jego rentowności. Zależność dodatnią stwierdzono dla nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ pozostałych czynników był nieistotny. Wynika z tego, że kształtowanie struktury kapitału badanych przedsiębiorstw najlepiej objaśnia teoria hierarchii źródeł finansowania.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.4.133
URL http://journals.umcs.pl/h/article/view/5040
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back