Wiek a wizerunek naukowców w mediach - stereotypy zdominowane przez kult młodości

Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Abstract

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the study is to demonstrate the role of media in shaping the image of a scientist with a special focus on the analysis of differences in the perception of young and older scientists. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is to determine the pattern of creating the image of scientists by media, curing stereotypes and be subjected to the cult of youth. Used research tools are: a review of the literature, and comparative analysis of results and statistical data. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists three parts. First conclusions on the scheme of shaping the image of the scientist in media were based on literature studies and analysis of DAST researches. The second part is a comparison of the scientists’ image created by media and statistics concerning scientists. Data derived from bases: EUROSTAT and OECD and are relate to characteristics of scientists. The third part raises the issue of the cult of youth as strong determinants of promoting the image of young scientists in media. RESEARCH RESULTS: The key role in creating an external image of scientists is played by media, both among children and adults. The image of scientists is very schematic and reinforces stereotypical perception of science and scientists, as young men, dressed in a white lab coat, doing laboratory experiments. This image, however, is far from reality. One example is the overrepresentation of young scientists, which is consistent with pop culture and based on the cult of youth, but does not reflect the real proportion of age of people in science. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Understanding the scheme of building the image of scientists in media and the impact of created images on public perception of people of science is extremely important for optimizing the strategy of competitive advantages in the world of science.
Author Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (FE/IIB)
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe age and an image of scientists in media - stereotypes dominated by the cult of youth
Journal seriesHoryzonty Wychowania, ISSN 1643-9171, e-ISSN 2391-9485, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol16
No39
Pages29-45
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishmedia, nauka, wizerunek naukowca, osoby starsze, kult młodości
Keywords in Englishmedia, science, image of scientists, elderly, cult of youth
Abstract in PolishCEL NAUKOWY: Celem opracowania jest wykazanie roli mediów w kształtowaniu wizerunku naukowca ze szczególnym uwzględnieniem analizy dotyczącej różnic w postrzeganiu młodszych i starszych naukowców. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest określenie schematu kreowania wizerunku naukowców przez media, utrwalania stereotypów oraz ulegania kultowi młodości. Wykorzystane narzędzia badawcze to pogłębiony przegląd literatury, a także analiza komparatywna wtórnych wyników badań i danych statystycznych. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Pierwsze wnioski w zakresie schematu kształtowania wizerunku naukowca przez media powstały na podstawie studiów literaturowych oraz analizy badań DAST. Część druga to zestawienie obrazu naukowca kreowanego przez media oraz wynikającego z danych statystycznych. Dane pochodzą z baz: EUROSTAT i OECD i dotyczą cech charakteryzujących naukowców. Część trzecia podejmuje problem kultu młodości jako silnej determinanty promującej wizerunek młodych naukowców w mediach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Kluczową rolę w zewnętrznym kreowaniu wizerunku naukowca odgrywają media, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Charakter budowanego w nich obrazu ludzi nauki jest bardzo schematyczny i utrwala stereotypowe postrzeganie nauki i wizję naukowców jako młodych mężczyzn, ubranych w biały fartuch, wykonujących prace laboratoryjne. Obraz ten jest jednak daleki od rzeczywistości. Jeden z przykładów to nadreprezentacja młodych naukowców, co jest spójne z kulturą masową opartą na kulcie młodości, ale nie odzwierciedla realnych proporcji wiekowych ludzi nauki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zrozumienie schematu budowania wizerunku naukowców w mediach oraz oddziaływania wykreowanych obrazów na społeczny odbiór ludzi nauki jest niezmiernie istotne dla optymalizowania strategii budowania przewagi konkurencyjnej w świecie nauki.
DOIDOI:10.17399/HW.2017.163902
URL https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/download/1095/1305
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); after publication
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?