Wybrane prawne problemy medycznie wspomaganej prokreacji (uwagi de lege lata)

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Abstract

The main purpose of the contribution is to present selected legal problems of medically assisted procreation, which arose as a result of subjecting the problem of the treatment of human infertility to legal regulations included in the Act of 25 June 2015 on the treatment of infertility (Consolidated text Journal of Laws 2017, item 865). Undoubtedly, the sphere of health protection is an example of an area in which the progress of medical technology leads to the fundamental question of whether everything that is technically possible should be legally permissible. Is it possible to use the achievements of medical technology for the treatment of human infertility, and if so, which principles should be applied? How to solve numerous legal problems arising from the application of technical achievements to infertility treatment? Which legal regulation method should be used – typical for public or private law? Does administrative law as the law regulating the current functioning of the state and as the law of citizen's rights is able to meet the requirements of the regulation of social relations in this sphere, taking into account that what is not covered by it in regard to relations between the state and an individual, in fact does not exist? Or maybe is it civil law with its private law method of normalizing social relations that would ensure the control over social processes while respecting the rights and freedoms of individuals, for their good, in accordance with the common good? In order to answer these questions, the author presents and discusses in the introduction the terms “infertility” and “methods of medically assisted procreation”. Next, the provisions of the Act of 25 June 2015 on the treatment of infertility and related acts as well as the current literature on legal and medical problems of medically assisted procreation have been analyzed. The contribution is based on dogmatic legal method which is distinctive for specific legal sciences. The research has been concluded with the recognition of medically assisted procreation as a health benefit and the p resentation of numerous legal problems arising from the above mentioned issues. In order to conduct a detail analysis the problems related to the subjective, substantive, financial and organizational aspects of the right to in vitro fertilization were selected. The main conclusion is, that the Polish legislator has used public legal method of regulating social relations to regulate medically assisted procreation. Therefore, the norms of administrative law supported by the norms of civil and criminal law were used to move from the lack of legal regulation to the legal limitation of the procedures of medically assisted procreation. This was positively assessed taking into consideration the attributes of the norms of administrative law which protect public and individual interests as well as enable the arbitration of social conflicts based on axiology and satisfy social needs. Because of the complexity of legal problems related to the access to medically assisted procreation, they have been subject to further research in the in-depth monographic study.
Author Dominika Tykwińska-Rutkowska (FLA / DAL)
Dominika Tykwińska-Rutkowska,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsSelected legal problems of medically assisted procreation - de lege lata conclusions
Pages35-50
Publication size in sheets1.3
Book Maciąg Monika, Maciąg Kamil (eds.): Rola i wyzwania nauk medycznych , 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65932-51-8, 223 p.
Keywords in Polishniepłodność, medycznie wspomagana prokreacja, zapłodnienie pozaustrojowe
Keywords in Englishinfertility, medically assisted procreation, in vitro fertilization
Abstract in PolishCelem niniejszej publikacji jest prezentacja wybranych prawnych problemów medycznie wspomaganej prokreacji, które powstały w następstwie poddania problematyki leczenia niepłodności regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 865). Niewątpliwie sfera ochrony zdrowia jest przykładem obszaru, w którym postęp techniki medycznej prowadzi do zasadniczego pytania czy wszystko to, co jest technicznie możliwe, powinno być prawnie dopuszczalne? Czy można wykorzystywać zdobycze techniki medycznej do leczenia niepłodności ludzkiej, a jeśli tak, to na jakich zasadach to robić? Jak rozwiązać liczne prawne problemy powstałe w związku z zastosowaniem techniki do leczenia niepłodności? Po jaką metodę regulacji prawnej należało sięgnąć – publiczno- czy prywatnoprawną? Czy prawo administracyjne jako prawo bieżącego funkcjonowania państwa, jako prawo obywatelskie jest w stanie sprostać regulacji stosunków społecznych w tej sferze uwzględniając, że to co nie jest nim objęte w zakresie relacji państwo a jednostka, w istocie nie istnieje? Czy może jednak prawo cywilne z właściwą sobie prywatnoprawną metodą normowania stosunków społecznych zapewniłoby sterowanie procesami społecznymi przy poszanowaniu praw i wolności jednostek, dla ich dobra, w zgodzie z dobrem ogółu? By udzielić odpowiedzi na te pytania tytułem wprowadzenia omówiono pojęcie niepłodności oraz metod medycznie wspomaganej prokreacji. Następnie analizie poddano obowiązującą ustawę o leczeniu niepłodności oraz powiązane z nią akty prawne, a także aktualną literaturę przedmiotu. W pracy wykorzystano więc właściwą szczegółowym naukom prawnym metodę dogmatyczno-prawną. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano charakter medycznie wspomaganej prokreacji jako świadczeń zdrowotnych oraz przedstawiono powstałe w konsekwencji liczne prawne problemy. Z ich katalogu, w celu dogłębniejszej analizy, wybrano problemy związane z ustaleniem zakresu podmiotowego, przedmiotowego, finansowego i organizacyjnego prawa do zapłodnienia pozaustrojowego. Zasadniczy wniosek, jaki się nasunął, dotyczy wykorzystania przez ustawodawcę do regulacji problematyki medycznie wspomaganej prokreacji metody publicznoprawnej normowania stosunków społecznych. Zatem przechodząc od stanu braku regulacji prawnej do stanu reglamentacji procedur medycznie wspomaganej prokreacji posłużono się normami prawa administracyjnego, które wsparto normami prawa cywilnego i karnego. Powyższe oceniono pozytywnie z uwagi na właściwości norm prawa administracyjnego, które stoją na straży interesu publicznego i indywidualnego oraz umożliwiają względne rozsądzenie konfliktów społecznych o podłożu aksjologicznym, a następnie zaspokajanie potrzeb społecznych. Z uwagi na skomplikowanie prawnej problematyki stosowania medycznie wspomaganej prokreacji uczyniono ją przedmiotem dalszych badań w ramach opracowania monograficznego.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back