ENPV jako narzędzie oceny kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie

Elżbieta Adamowicz , Przemysław Borkowski , Teresa Kamińska

Abstract

The paper deals with the different aspects of ENPV use within cost-benefit analysis of transport infrastructure investment projects. It shows the theoretical background of the method which is well rooted in close to 200 years of economic thought and represents welfare economics. The idea of social costs and benefits of transport infrastructure gives it foundation. Different monetary values representing social costs and benefits of infrastructure investments are analysed. The scope and method of inclusion of those monetary cash flows are shown. Similarly the conditions for practical application of ENPV are recognized and discussed in detail providing for the role of time horizon, monetary value of various non-monetary factors, pricing etc. The resulting picture of the application process for ENPV use emerges with the final conclusion being that the method needs improvement but not replacement.
Author Elżbieta Adamowicz (FE/ChTE)
Elżbieta Adamowicz,,
- Deparment of Transport Economics
, Przemysław Borkowski (FE/ChTE)
Przemysław Borkowski,,
- Deparment of Transport Economics
, Teresa Kamińska (FE/DMicro)
Teresa Kamińska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsENPV in cost-benefit analysis of transport infrastructure projects
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No64
Pages141-156
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishENPV, ekonomia dobrobytu, dobro publiczne, analiza kosztów i korzyści, ocena inwestycji infrastrukturalnych w transporcie
Keywords in EnglishENPV, welfare economics in transport sector, cost-benefit analysis in transport infrastructure projects
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problem wykorzystania zaktualizowanej wartości ekonomicznej netto (ENPV) w ocenie kosztów i korzyści transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Wskazując na teoretyczne podstawy metody, ugruntowanej w teorii dobrobytu, podkreślić należy jej rolę w ocenie społeczno-ekonomicznych rezultatów projektów transportowych. ENPV pozwala na ocenę rozłożonych w czasie strumieni przepływów pieniężnych związanych z inwestycją i oszacowanie jej efektywności w wymiarze społecznym. Zakres i sposób oceny poszczególnych przepływów pieniężnych są przedmiotem rozważań, prowadzących do wskazania ograniczeń aplikacyjnych metody. Dyskusji poddano krytyczne elementy ENPV, takie jak: zakres uwzględnianych strumieni przepływów pieniężnych, horyzont czasowy oceny, rolę stopy dyskontowej i metodologię wyceny wartości nie wyrażonych bezpośrednio monetarnie, w tym kosztów i korzyści użytkowników i środowiska. W konsekwencji można wnioskować, że niezbędne są dalsze studia, dotyczące poprawy kluczowych mechanizmów ENPV, jednakże metoda pozostaje wciąż najlepiej umocowanym teoretycznie i przetestowanym praktycznie narzędziem badania efektywności projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportu.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2355
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?