Kilka uwag o służebności "budynkowej"

Michał Wdowiak

Abstract

Crossing of border of the adjacent land by erection of the building or other device calls the changes in the sphere of subjective rights. This issue was already discussedin the science of law, however, the change of ownership relations associated with disposing of municipal real estate tends to take further discussion. The importance of this issue still will grow also for other reasons. Inner-city areas very often there are underground passages and caves, the remains of the walls and fortifications, which areexposed by excavation work carried out by the developer's investment. Hence, investors should carefully examine the land surrounding around their investments. In the case ofcrossing the border of the adjacent land, if in the vicinity of the investment will be the historic piece of outdoor, continuation of investments will depend on the position ofrestoration services.
Author Michał Wdowiak (FLA)
Michał Wdowiak,,
- Faculty of Law and Administration
Other language title versionsSome notes on the building servitude
Journal seriesRocznik Samorządowy, ISSN 2300-2662, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol6
Pages218-237
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishsłużebność budynkowa
Keywords in Englishborder, investment
Abstract in PolishPrzekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia wywołuje zmiany w sferze praw podmiotowych. Problematyka ta była już przedmiotem rozważań w nauce prawa, to jednak zmiana stosunków własnościowychzwiązanych ze zbywaniem nieruchomości komunalnych skłania do podjęcia dalszych rozważań. Znaczenie tej problematyki wciąż będzie wzrastać także z innych względów. Na terenach śródmiejskich bardzo często występują podziemne korytarze i piwnice, pozostałości murów i fortyfikacji obronnych, które są odsłaniane przy pracach ziemnych inwestycji prowadzonych przez firmy deweloperskie. Stąd inwestorzy powinni bardzodokładnie zbadać grunty sąsiednie wokół prowadzonej inwestycji. W przypadku przekroczenia granicy gruntu sąsiedniego, jeżeli w sąsiedztwie prowadzonej inwestycjiodkryty zostanie fragment zabytkowej zabudowy, dalsze prowadzenie inwestycji będzie uzależnione od stanowiska służb konserwatorskich.
URL https://roczniksamorzadowy.jimdo.com/numery-czasopisma/2017-tom-6/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back