Nowe oblicza reklamy zewnętrznej. Komunikacja "tu" i "teraz"

Anna Ryłko-Kurpiewska

Abstract

The author of the article presents changes taking place on the advertising market resulting from the growing importance of OOH (Out of Home) carriers. The discovery of the potential of outdoor advertising media by advertisers is here both the result of the conclusions drawn from the study of media consumption as well as technological changes leading to the effectiveness of remittances. The aim of the considerations is to show the specificity of advertising communication adopting a personalized form, using the recipients’ mobility and their longer presence outside the home, the immediacy of contact proper to the medium and the elimination of the time and spatial distance between the sender and the recipient. These factors unambiguously influence the way messages are constructed, which are currently subject to new rules, which is manifested, among others, in resigning from the basic element of the outdoor – slogan – as a proper agent for authoritative messages, suggesting a superior relation of the sender to the recipient. Reversing the communication relationship and making the addressee the main subject and perpetrator of events is now a clear trend in the changing face of the OOH market from year to year.
Author Anna Ryłko-Kurpiewska (FSS / IPSJ / DMTHL)
Anna Ryłko-Kurpiewska,,
- Division of Media Theory, History and Language
Other language title versionsNew faces of outdoor advertising. The "here" and "now" communication
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (6)
Pages127-140
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishreklama zewnętrzna, rynek reklamy OOH, komunikacja, kontekst, społeczeństwo
Keywords in Englishoutdoor advertising, OOH advertising market, communication, context, society
Abstract in PolishAutorka artykułu prezentuje zmiany dokonujące się na rynku reklamy, które wynikają z rosnącego znaczenia nośników OOH (Out of Home). Dostrzeżenie potencjału nośników reklamy zewnętrznej przez reklamodawców jest tu zarówno wynikiem wniosków płynących z badań konsumpcji mediów, jak i zmian technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności przekazów. Celem rozważań jest ukazanie specyfiki komunikacji reklamowej przyjmującej postać spersonalizowaną, wykorzystującej mobilność adresatów i ich coraz dłuższą obecność poza domem, właściwą dla medium natychmiastowość kontaktu oraz likwidację dystansu czasowego i przestrzennego między nadawcą a odbiorcą. Czynniki te w sposób jednoznaczny wpływają na sposób konstruowania komunikatów, które podlegają obecnie nowym regułom, co przejawia się m.in. w rezygnacji z podstawowego dotychczas elementu outdooru – sloganu – jako środka właściwego komunikatom autorytatywnym1, sugerującym nadrzędną relację nadawcy względem odbiorcy. Odwrócenie relacji komunikacyjnej i uczynienie adresata głównym podmiotem i sprawcą zdarzeń jest obecnie wyraźną tendencją w zmieniającym się z roku na rok obliczu rynku OOH.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.19.012.10714
URL http://www.ejournals.eu/MBK/2019/6-2019/art/14351/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?