Doraźna czynność związkowa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.12.2017 r., II PK 322/16

Jakub Szmit

Abstract

The author makes a critical analysis of the Supreme Court's considerations regarding the understanding of the concept of "immediate action", which is crucial considering the right of trade union activists to waive the obligation to perform work. In the author's opinion, the position of the Supreme Court with regard to characterizing the features of a given action that determine its qualification as an immediate activity is too narrow. In particular, one can not agree with the statement that only sudden and short-term actions are immediate, omitting other circumstances, in particular the specific uncommonity of the action and the lack of decisive influence of the union on the time and date when the activity must be carried out.
Author Jakub Szmit (FLA / DLL)
Jakub Szmit,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsAd hoc trade union action. Commentary on Supreme Court judgment of 14 December 2017, II PK 322/16
Journal seriesPaństwo i Prawo, [Państwo i Prawo], ISSN 0031-0980, e-ISSN , (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol74
No10
Pages150-156
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzwiązki zawodowe, prawo pracy, Sąd Najwyższy, czynność doraźna
Keywords in Englishtrade unions, labour law, Supreme Court, ad hoc action
Abstract in PolishAutor dokonuje krytycznej analizy rozważań Sądu Najwyższego dotyczących rozumienia pojęcia „doraźna czynność”, które jest kluczowe w kontekście uprawnienia działaczy związkowych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zdaniem autora stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do scharakteryzowania cech danego działania decydujących o kwalifikacji go jako czynność doraźna jest zbyt wąska. W szczególności nie można zgodzić się, z twierdzeniem, iż tylko czynności nagłe i krótkotrwałe są doraźne, przy pominięciu innych okoliczności, w szczególności zaś swoistej niecodzienności działania oraz braku decydującego (rozstrzygającego) wpływu związku na czas i termin kiedy czynności musi być zrealizowana.
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?