Медиалингвистика как субдисциплина языкознания: история становления в Польше и России

Marta Noińska

Abstract

At the turn of the 20th and 21st centuries a rapid development of research on language use in the media led to the emergence of media linguistics. This paper is devoted to the history and development of Polish and Russian research on language use in mass communication. The author describes the most important early publications and the main directions of research. Both Russian and Polish works on the language in the media are inherent in the integration of existing methods: cognitive linguistics, (multimodal) discourse analysis, critical linguistics, functional stylistics, pragmatics, and rhetorical criticism. It should be noted that Polish medialinguistic studies have been influenced by both Western and Eastern research.
Author Marta Noińska (FL/IESP)
Marta Noińska,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsHistoria mediolingwistyki jako subdyscypliny językoznawstwa w Polsce i Rosji
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol40
No4
Pages116-128
Publication size in sheets0.60
Abstract in PolishNa przełomie XX i XXI wieku nastąpił gwałtowny rozwój badań nad językiem w mediach, co zaowocowało powstaniem nowej subdyscypliny językoznawstwa — mediolingwistyki. Artykuł poświęcony jest historii polsko- i rosyjskojęzycznych badań nad funkcjonowaniem języka w środkach komunikacji masowej. Autorka opisuje najważniejsze wczesne publikacje i główne kierunki badań. Zarówno rosyjskie, jak i polskie badania mediolingwistyczne opierają się na integracji istniejących metodologii: językoznawstwa kognitywnego, (multimodalnej) analizy dyskursu, językoznawstwa krytycznego, stylistyki funkcjonalnej, pragmatyki i retoryki. Należy zauważyć, że na polską lingwistykę mediów wpływ wywierają publikacje anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzyczne.
URL http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7345/5530
Languageru rosyjski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?