Zaburzenia artykulacji a funkcje fizjologiczne układu stomatognatycznego u młodzieży szkolnej

Agnieszka Banaszkiewicz

Abstract

Dysfunctions of the stomatognathic system, such as inappropriate breathing, swal-lowing or chewing function, may lead to speech defects due to lowered muscle tension or motor efficiency, especially of the tongue or lips.This paper presents the findings of the logopedic research conducted on 115 students sixth graders, constituting the entire population in the examined age groups. The results indicate a high number of articulatory disorders − 83%. Functional abnormalities were found in a smaller number of the examined students, respectively: breathing disfunction – 18 per cent, swallowing disfunction – 30 per cent, inappropriate placing of tongue at rest – 33 per cent, lowered tongue and lips efficiency – 27 per cent. A comparison of the quantitative data revealed that in the groups of young people with inappropriate physiological functions there are more speech defects. The statistical analysis confirmed two essential correlations: the way of swallowing and the position of the tongue at rest have the influence on the quality of articulation. Articulatory disorders were confirmed in all the children with parafunctions in the stomatognathic system. The findings are alarming because of the epidemiology of the observed phenomena in children.
Author Agnieszka Banaszkiewicz (FL/DL)
Agnieszka Banaszkiewicz,,
- Department of Logopaedics
Other language title versionsArticulatory disorders and physiological functions of stomatognathic system among primary school children
Journal seriesPrace Językoznawcze, ISSN 1509-5304, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol21
No1
Pages5-21
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishzaburzenia artykulacji, dysfunkcje układu stomatognatycznego, dysfunkcja oddychania, dysfunkcja połykania, estetyka słowa
Keywords in Englisharticulatory disorders, stomatognathic system dysfunctions, breathing dysfunction, swallowing dysfunction, aesthetic evaluation of pronunciation
Abstract in PolishDysfunkcje układu stomatognatycznego, takie jak nieprawidłowy tor oddechu, sposób połykania czy żucia, mogą prowadzić do wystąpienia wad wymowy wskutek obniżenia na-pięcia mięśniowego lub sprawności motorycznej, w szczególności języka lub warg.W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane wyniki badania logopedycznego prze-prowadzonego wśród 115 uczniów 6 klasy szkoły podstawowej, stanowiących całą populację w badanych rocznikach. Wyniki wskazują na wysoki wskaźnik wad artykulacyjnych – 83%. Nieprawidłowości funkcjonalne stwierdzono u mniejszej liczby badanych, odpowiednio: dysfunkcję oddychania – 18%, dysfunkcję połykania – 30%, nieprawidłowe ułożenie języka w spoczynku – 33%, obniżoną sprawność języka i warg – 27%. Porównując dane ilościowe, stwierdzono, że w grupach młodzieży z nieprawidłowymi funkcjami fizjologicznymi liczniej występują wady wymowy, a w analizie statystycznej potwierdzono dwie istotne zależności: sposób połykania i pozycja języka w spoczynku wpływają na jakość artykulacji. U wszystkich dzieci z występującymi parafunkcjami w obrębie układu stomatognatycznego potwierdzono występowanie zaburzeń artykulacji.Wyniki badań są niepokojące ze względu na epidemiologię obserwowanych zjawisk wśród młodzieży.
DOIDOI:10.31648/pj.3699
URL http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/prace/Prace_Jezykoznawcze_21-1-2019.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?