Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 roku, sygn. akt II OSK 1187/16. Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Wpisanie do rejestru zabytków dodatkowo budynku

Ewelina Kowalska , Mariusz Szatkowski

Abstract

The object of the commented ruling concerns two separate issues, namely: the protection of a monument based on an entry of urban layout in the official Register of Monuments, and a single entry of a building (real estate) in the Register of Monuments. The entry of an urban layout in the Register of Monuments is classified as an area entry, not an individual one, which does not imply that objects located in such an area are exempt from monument protection. Applicable jurisprudence indicates quite a few discrepancies regarding the mutual relations between area entry and individual building entry, which determine the purpose of this commentary - to distinguish and analyse them in detail. What remains relevant is that while each of the buildings included in the layout entered in the Register of Monuments can be included separately into the register, this does not equate to a presumption that failing to enter such a building in the register precludes the legal protection resulting from an entry of the historic urban layout in the selfsame register. Of course, the scope of this protection will vary depending on whether the building registered corresponds to an urban layout rather than an individual entry. In the case of an area entry - the entry of an urban layout - the protection of the external features of the area’s related objects, which collectively form a conceptual whole, is protected, which aims to preserve the most valuable elements of the historical layout as well as the spatial composition of the complex.
Author Ewelina Kowalska (FLA/CIPL)
Ewelina Kowalska,,
- Centre for Intellectual Property of Law
, Mariusz Szatkowski (FLA)
Mariusz Szatkowski,,
- Faculty of Law and Administration
Other language title versionsCommentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 7th March 2018, file reference number II OSK 1187/16: Entry of an urban layout in the register of monuments; additional entry of a building in the register of monuments
Journal seriesSantander Art and Culture Law Review, ISSN 2391-7997, e-ISSN 2450-050X, (0 pkt)
Issue year2018
No1
Pages119-130
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzabytek, układ urbanistyczny, rejestr zabytków
Keywords in Englishmonument, urban layout, register of monuments
Abstract in PolishPrzedmiot głosowanego orzeczenia stanowią dwie odrębne instytucje, a mianowicie: ochrona zabytku na podstawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz pojedynczy wpis do rejestru zabytków budynku (nieruchomości). Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego jest wpisem obszarowym, a nie indywidualnym, co nie oznacza, że obiekty znajdujące się na takim obszarze nie podlegają ochronie zabytków. W orzecznictwie należy dostrzec dość liczne rozbieżności odnośnie do wzajemnych relacji pomiędzy wpisem obszarowym a wpisem indywidualnym, dlatego też celem przedmiotowej glosy jest ich rozróżnienie i szczegółowa analiza. Każdy z budynków wchodzących w skład układu wpisanego do rejestru zabytków może być wpisany odrębnie do rejestru zabytków. Nie jest równoznaczne z tym, iż niewpisanie do rejestru zabytków takiego budynku powoduje nieobjęcie ochroną wynikającą z wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Inny jest tu oczywiście zakres takiej ochrony jako elementu układu urbanistycznego niż indywidualnego wpisu. W przypadku wpisu obszarowego, jakim jest wpis układu urbanistycznego, ochronie podlegają zewnętrzne cechy obiektów, które łącznie tworzą konceptualną całość, co ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów historycznego rozplanowania oraz kompozycji przestrzennej zespołu.
DOIDOI:10.4467/2450050XSNR.18.007.9768
URL http://www.ejournals.eu/SAACLR/2018/1-2018/art/12703/
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?