Ochrona praw obligatariuszy przed naruszeniami i nadużyciami emitentów na przykładzie obligacji spółki GetBack SA

Błażej Lepczyński , Piotr Pisarewicz

Abstract

The basic risk in the corporate bond market is the risk of default and bankruptcy of an issuer. Such situations occur on corporate demand markets with varying degrees of severity. The main aim of the paper was to present the most important legal and market elements protecting bondholders against abuse of issuers of bonds and identification of weaknesses in this protection on the example of GetBack. The hypothesis is that the current system of protection of bondholders against the abuse of issuers is unreliable and insufficiently protects the interests of bondholders. The research shows that the reaction of the supervisory institution in the case of the audited company was overdue and covenants included in the terms of the issue created a semblance of protection. The research shows also the failure of credit rating agencies that changed the rating too late.
Author Błażej Lepczyński (FM / KBiF)
Błażej Lepczyński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Piotr Pisarewicz (FM / KBiF)
Piotr Pisarewicz,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsProtection of bondholders rights against fraud of issuers on the example of the GetBack company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages313-324
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishochrona praw obligatariuszy, obligacje, default (zaprzestanie płatności)
Keywords in Englishprotection of bondholders rights, bonds, default (cessation of payments)
Abstract in PolishPodstawowym ryzykiem dla inwestorów na rynku obligacji jest zawsze niebezpieczeństwo zawieszenia płatności i niewypłacalność emitenta. Tego typu sytuacje występują na rynkach obligacji korporacyjnych z różnym nasileniem. Pojawienie się spektakularnego problemu z obsługą płatności przez podmiot emitujący obligacje na dużą skalę skłania do przyjrzenia się systemowi ochrony obligatariuszy przed naruszeniami i nadużyciami emitentów i wczesnego ostrzegania przed problemami z obsługą obligacji. Celem podjętych badań było przedstawienie najważniejszych elementów formalnoprawnych i rynkowych chroniących obligatariuszy przed nadużyciami emitentów obligacji oraz identyfikacja słabości w tym zakresie na przykładzie spółki GetBack SA. Przyjęto hipotezę, że obecny system ochrony obligatariuszy bywa zawodny i w niedostatecznym stopniu chroni interesy obligatariuszy. Z przeprowadzonych badań wynika, że reakcja instytucji nadzorczej w przypadku badanej spółki najprawdopodobniej była spóźniona, a wpisane w warunkach emisji kowenanty finansowe stwarzały pozory ochrony. Badanie potwierdziło również zawodność agencji ratingowych, które zbyt późno dokonały zmiany ratingu badanej spółki.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.28
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103025/edition/60001/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?