Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Rafał Janik

Abstract

Purpose.The main purpose of the article is to analyze the profitability of arbitrage transaction on the Warsaw Stock Exchange. Methodology. The main hypothesis verified in the article assumes that on the Warsaw Stock Exchange can be realised profitable arbitrage transactions whose profitability exce-ed risk-free return. The archive quotations of futures contracts for the WIG20 index were used for its verification. The research period covered the years 2007-2017. The article examines the case of applying the arbitration strategy called cash-and-carry. Valuation of the theoretical value of future contracts was made on the basis of the currently used methodology. The profitability of the arbitration strategies was determined for 12-month time horizon. Findings. The obtained results have shown that the Warsaw Stock Exchange offers regu-lar opportunities to enter into arbitrage transactions that guarantee a profit over the risk-free rate.
Author Rafał Janik (FE)
Rafał Janik,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsProfitability of arbitrage strategies on the Warsaw Stock Exchange on the example of the futures contracts for the WIG20 index
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No2
Pages75-88
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtransakcje arbitrażowe, teoria rynków efektywnych, wycena instrumen-tów pochodnych, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe
Keywords in Englisharbitrage transactions, efficient market hypothesis, derivatives valuation, stock indices futures
Abstract in PolishCel.Głównym celem artykułu jest analiza dochodowości strategii arbitrażowych zawiera-nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł ma za zadanie uzupeł-nienie luki badawczej w tym zakresie, dostarczając nowych i przede wszystkim aktual-nych danych empirycznych. Jak do tej pory zjawisko arbitrażu na polskiej giełdzie nie było bowiem powszechnie analizowane, a zakres czasowy dostępnych prac obejmował swoim zasięgiem głównie okres pierwszej dekady XXI wieku. Metoda. W artykule postawiono hipotezę, mówiącą o tym, że na Giełdzie Papierów War-tościowych w Warszawie możliwa jest realizacja dochodowych transakcji arbitrażowych, których rentowność przekraczałaby stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka. Do jej weryfikacji wykorzystano archiwalne kwotowania kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG20, a przyjęty okres badawczy objął lata 2007-2017. W artykule rozpatry-wany jest przypadek zastosowania strategii arbitrażowej o nazwie cash-and-carry. Wyce-ny teoretycznej wartości kontraktów dokonano w oparciu o współcześnie stosowaną me-todologię. Dochodowość strategii arbitrażowych wyznaczono dla długoterminowego, tj. 12-miesięcznego horyzontu czasowego. Wyniki. Uzyskane wyniki pokazały, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regularnie pojawiają się możliwości zawierania transakcji arbitrażowych, gwarantujących osiągnięcie zysku ponad poziom stopy wolnej od ryzyka.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.2.06
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/1029/854
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Janik_Rafal_Dochodowosc_transakcji_2018.pdf 669.22 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?