"Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem". Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle koncepcji państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty)

Adela Kożyczkowska , Jarosław Ellwart

Abstract

The authors attempt to present, as an example of the Kashubians, the experiences of ethnic minorities in constructing civic ideas in the interwar years and after 1989. The article is also an attempt to “check” the validity of Kazimierz Sosnicki’s concept in the study of current social problems. Relations between ethnic minorities and the state were recognized by the Sosnicki concept of the state and civic education. The concepts of moral, social (group) and state ethos, and relations / conflicts (collisions) have been significant. This allowed us to reconstruct the ideas of citizenship of further Kashubian intellectuals. Kashubian experiences, as an exemplification of ethnic experiences, allowed to recognize the condition of minorities in the Polish state. Particularly interesting was the concept of “separatism”, as in minority consciousness, a tool that limits the right to rights, especially those related to ethnic differences.
Author Adela Kożyczkowska (FSS / IE / DGP)
Adela Kożyczkowska,,
- Division of General Pedagogy
, Jarosław Ellwart
Jarosław Ellwart,,
-
Other language title versions"It is the responsibility of every citizen to be a good statesman first". Citizenship and/or ethnicity read in the light of the concept of state and state education of Kazimierz Sosnicki (aspects)
Journal seriesPrzegląd Pedagogiczny, ISSN 1897-6557, (B 8 pkt)
Issue year2018
No2
Pages80-102
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishpedagogika ogólna, etniczność, idee obywatelstwa, Kazimierz Sośnicki, państwo, separatyzm, wychowanie państwowe
Keywords in Englishgeneral pedagogy, ethnicity, ideas of citizenship, Kazimierz Sosnicki, state, state education, separatism
Abstract in PolishAutorzy podejmują próbę przedstawienia – na przykładzie Kaszubów – doświadczeń mniejszości etnicznych w zakresie konstruowanie idei obywatelskich w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku. Artykuł jest też próbą „sprawdzenia” aktualności koncepcji Kazimierza Sośnickiego w badaniu aktualnych problemów społecznych. Relacje mniejszości etnicznych i państwa rozpoznane zostały przez koncepcję państwa i wychowania obywatelskiego Sośnickiego. Znaczące okazały się koncepcje etosu moralnego, społecznego (grupowego) i państwowego, i relacje/konflikty między nimi (kolizje). Pozwoliło to, zrekonstruować idee obywatelskości kolejnych formacjach intelektualnych Kaszubów. Doświadczenia kaszubskie, jako egzemplifikacja doświadczeń etnicznych, pozwoliły rozpoznać kondycję mniejszości w państwie polskim. Szczególnie, interesujące okazało się pojęcie „separatyzm”, jako w świadomości mniejszości, jest narzędziem ograniczającym prawo do praw, szczególnie tych związanych z różnicą etniczną.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back