The influence of culture on disclosures in financial statements prepared under International Financial Reporting Standards

Jerzy Gierusz , Katarzyna Koleśnik

Abstract

The primary objective of this article is to investigate the impact of culture (as measured by Hofstede) on disclosures in financial statements prepared under International Financial Reporting Standards (IFRS) by firms from different countries. The sample comprises 2011−2013 consolidated financial statements of stock companies (excluding banks, insurance, and other financial institutions) from four countries repre- senting different cultural areas: the United Kingdom (Anglo), Germany (Germanic), Poland (Central Eastern Europe; CEE) and Kuwait (Arab). The research material came from 312 annual consolidated financial statements from 104 companies. The results reveal that cultural values have a significant impact on financial disclosures even after the use of IFRS. The paper is one of the few comparative studies attempting to assess the effects of culture on financial disclosures in Western Europe countries, CEE countries and Arab countries. Most of the international comparative studies in this research area have neglected CEE and Arab countries.
Author Jerzy Gierusz (FM / DA)
Jerzy Gierusz,,
- Department of Accounting
, Katarzyna Koleśnik (FM / DA / FAU)
Katarzyna Koleśnik,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsWpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol157 (101)
Pages111-132
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishujawnienia, kultura, MSSF
Keywords in Englishdisclosures, culture, IFRS
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest ocena wpływu uwarunkowań kulturowych (określonych przez Hofstedego) na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wybranych krajach świata. Przedmiotem badań empirycznych były roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych (z wyłączeniem banków, ubezpieczycieli oraz pozostałych instytucji finansowych) sporządzone za lata 2011–2013. Analiza obejmowała cztery kraje reprezentujące różne kręgi kulturowe, tj. Wielką Brytanię (kultura anglosaska), Niemcy (kultura germańska), Polskę (kultura Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Kuwejt (kultura arabska). Materiał do badań pochodził z 312 rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze 104 spółek. Wyniki badań wskazują, że czynniki kulturowe (określone przez Hofstedego) mają wpływ na zakres infor-macji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według MSSF. Przeprowadzone przez autorów badanie jest jednym z niewielu, w którym oprócz krajów Europy Zachodniej uwzględniono rów-nież kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje arabskie. W większości opracowań zagranicznych do-tyczących oddziaływania uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych kraje te były pomijane.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.0758
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Kolesnik_Katarzyna_The_influence_of_culture_on_disclosures_2019.pdf 517.14 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?