Integracja transportu w ujęciu wielokryterialnym na przykładzie wybranych krajów UE

Monika Bąk

Abstract

The purpose of this paper is to examine the various aspects of transport integration and to identify the challenges and barriers of real integration, on the example of infrastructure integration in selected CEE countries. In the economic literature, although the impact of transport on the economy in the industrial and post-industrial era has been thoroughly investigated, the importance of transport appears to be smaller in the case of aninnovation and knowledge-based economy, and relations are not sufficiently well understood.In relation to sustainable development, transport is generally considered to be a sector generating high external costs, while transport integration stimulates innovation in the economy. This paper highlights the difficulties of infrastructure integration, and also demonstrates the importance of infrastructure gaps in cross-border interconnections as demonstrated by CEE countries.
Autor Monika Bąk (WE/KET)
Monika Bąk
- Katedra Ekonomiki Transportu
Inne wersje tytułuA multi-criteria approach for transport integration - example of selected European countries
Paginacja199-215
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,77
Książka Grynia Alina (red.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Słowa kluczowe w języku angielskimtransport integration, transport infrastructure, TEN-T network, CEE countries
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest zbadanie różnorodnych aspektów integracji transportu oraz wskazanie wyzwań i barier realnej integracji na przykładzie integracji infrastruktury w wybranych krajach EŚW. W literaturze ekonomicznej, pomimo że zbadano dogłębnie wpływ transportu na gospodarkę w erze industrialnej i postindustrialnej, to już w przypadku gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności znaczenie transportu pozornie wydaje się mniejsze, a wzajemne relacje nie są dostatecznie poznane. W odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju transport jest zwykle uważany za sektor generujący wysokie koszty zewnętrzne, tymczasem integracja transportu stymuluje procesy innowacyjne w gospodarce. W niniejszym artykule wskazano na trudności integracji infrastruktury, a również dowiedziono, na przykładzie krajów EŚW, dużego znaczenia luk infrastrukturalnych w powiązaniach transgranicznych.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?