Integracja transportu w ujęciu wielokryterialnym na przykładzie wybranych krajów UE

Monika Bąk

Abstract

The purpose of this paper is to examine the various aspects of transport integration and to identify the challenges and barriers of real integration, on the example of infrastructure integration in selected CEE countries. In the economic literature, although the impact of transport on the economy in the industrial and post-industrial era has been thoroughly investigated, the importance of transport appears to be smaller in the case of aninnovation and knowledge-based economy, and relations are not sufficiently well understood.In relation to sustainable development, transport is generally considered to be a sector generating high external costs, while transport integration stimulates innovation in the economy. This paper highlights the difficulties of infrastructure integration, and also demonstrates the importance of infrastructure gaps in cross-border interconnections as demonstrated by CEE countries.
Author Monika Bąk (FE/ChTE)
Monika Bąk,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsA multi-criteria approach for transport integration - example of selected European countries
Pages199-215
Publication size in sheets0.77
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishtransport integration, transport infrastructure, TEN-T network, CEE countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie różnorodnych aspektów integracji transportu oraz wskazanie wyzwań i barier realnej integracji na przykładzie integracji infrastruktury w wybranych krajach EŚW. W literaturze ekonomicznej, pomimo że zbadano dogłębnie wpływ transportu na gospodarkę w erze industrialnej i postindustrialnej, to już w przypadku gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności znaczenie transportu pozornie wydaje się mniejsze, a wzajemne relacje nie są dostatecznie poznane. W odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju transport jest zwykle uważany za sektor generujący wysokie koszty zewnętrzne, tymczasem integracja transportu stymuluje procesy innowacyjne w gospodarce. W niniejszym artykule wskazano na trudności integracji infrastruktury, a również dowiedziono, na przykładzie krajów EŚW, dużego znaczenia luk infrastrukturalnych w powiązaniach transgranicznych.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?