Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym - ocena wpływu wybranych narzędzi na decyzje konsumentów

Tomasz Dryl

Abstract

The phenomenon of the impact of marketing tools on the consumers behavior is a very important area, in the field of interest of both management scientists and practitioners implementing and verifying the effectiveness of tools developed in theory. A very specific and at the same time interesting market in the context of marketing communication strategy is undoubtedly the pharmaceutical market. The aim of the article is to analyze and evaluate the impact of marketing communication tools used on the pharmaceutical market, on consumers decisions. Three pharmacies located in the Tri-City agglomeration were selected for the empirical study (questionnaire survey). Surveys were supplemented by an analysis of selected pharmacies sales documentation for the four pairs of sample products: OTC drugs advertised extensively in various media and their substitutes that were not advertised before (6 months) and during marketing research. Marketing communication should take multi-channel forms, especially including digital media. Advertising is a leading communication tool on the pharmaceutical market, having a significant impact on the sales of over-the-counter drugs. The results of the empirical study have shown clearly that well-conducted marketing communication, using advertising, has a significant impact on consumer decisions on the OTC drug market.
Author Tomasz Dryl (FM / DMar)
Tomasz Dryl,,
- Department of Marketing
Other language title versionsMarketing communication on the pharmaceutical market - assessment of the impact of selected tools on consumers decisions
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No4
Pages131-144
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa, rynek farmaceutyczny, komunikacja wielokanałowa
Keywords in Englishmarketing communication, pharmaceutical market, multi-channel communication
Abstract in PolishZjawisko wpływu narzędzi marketingowych na zachowania rynkowe nabywców stanowi bardzo istotny obszar, leżący w polu zainteresowania zarówno naukowców z zakresu zarządzania jak i praktyków wdrażających i weryfikujących skuteczność narzędzi wypracowanych w teorii. Bardzo specyficznym i jednocześnie interesującym rynkiem w kontekście strategii komunikacji marketingowej jest bez wątpienia rynek farmaceutyczny. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystywanych na rynku farmaceutycznym, na decyzje konsumentów o zakupie leków bez recepty. Artykuł omawia dorobek teoretyczny komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym, oraz wyniki badań empirycznych. Na potrzebę realizacji celu artykułu, przeprowadzono badanie sondażowe, na próbie 424 respondentów, klientów trzech aptek zlokalizowanych na terenie Trójmiasta. Badanie wzbogacono analizą dokumentów sprzedażowych dotyczących czterech par farmaceutyków: leków bez recepty, intensywnie reklamowanych w mediach oraz ich odpowiedników niereklamowanych przez co najmniej sześć miesięcy przed i w trakcie realizowanego badania. Komunikacja marketingowa powinna przybierać formy wielokanałowe, szczególnie uwzględniając media cyfrowe, w tym media społecznościowe. Reklama jest wiodącym narzędziem komunikacji na rynku farmaceutycznym, mającym znaczący wpływ na wielkość sprzedaży leków bez recepty. Wyniki badania empirycznego pokazały jednoznacznie, iż dobrze przeprowadzona komunikacja marketingowa, wykorzystująca reklamę wpływa znacząca na decyzje konsumentów na rynku leków OTC.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_4_2018_artykuly_na_plyte.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back