Formalnoprawny i instytucjonalny wymiar systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

Piotr Pisarewicz , Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska , Wojciech Kamieński

Abstract

The aim of the paper is to analyze selected issues concerning the formal, legal and institutional aspect of the life insurance system of clients when the investment risk is borne by the policyholders. The research problem is the critical opinion and conclusion about the practical effectiveness of the customer protection system in Poland. The authors of the paper evaluated the formal, legal and institutional aspects of customer protection system in our country as correct and not objectionable.They emphasized at the same time that, in the sphere of operation, the State authorities have been able to undertake more effective actions in the past to better protect the consumers of financial services. Attention has also been paid to the need to take further steps aimed at improving the position of customers in the future, both for the purposes of law and for the procedures and activities of the State institutions.
Autor Piotr Pisarewicz (WZ / KFiRF)
Piotr Pisarewicz
- Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
-
, Wojciech Kamieński
Wojciech Kamieński
-
Inne wersje tytułuThe formal, legal and institutional aspect of customer protection system in life insurance where the investment risk is borne by the policyholders
Tytuł czasopisma/seriiNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (32)
Paginacja101-120
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimochrona klienta, zakład ubezpieczeń, produkt ubezpieczeniowy, ubezpieczenia na życie, organ nadzoru, regulacje prawne rynku ubezpieczeniowego
Słowa kluczowe w języku angielskimclient protection, insurance company, insurance product, life insurance, supervisory authority, insurance market regulation
Streszczenie w języku polskimCelem opracowania jest analiza wybranych zagadnień dotyczących formalnoprawnego i instytucjonalnego wymiaru systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający. Podjętym problemem badawczym jest ocena praktycznej skuteczności systemu ochrony klientów w badanym obszarze rynku finansowego. Autorzy opracowania ocenili formalnoprawny oraz instytucjonalny wymiar ochrony klientów w naszym kraju jako prawidłowy i nie budzący większych zastrzeżeń. Podkreślili równocześnie, iż w sferze operacyjnej i praktycznej organy powołane przez państwo mogły podejmować w przeszłości więcej działań skuteczniej chroniących odbiorców usług finansowych. Zwrócono także uwagę na konieczność podejmowania dalszych kroków mających na celu poprawę pozycji klientów w przyszłości, czemu służyć powinny zarówno zapisy prawa, jak i procedury oraz działania powołanych do tego instytucji.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.3.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/40159/Pisarewicz_Formalnoprawny_i_Instytucjonalny_Wymiar_Systemu_Ochrony_2017.pdf
Językpl polski
LicencjaInny; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)14
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót