Problemy prowadzenia rachunku kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych

Przemysław Borkowski

Abstract

The paper deals with the problem of optimal applicability of cost-benefit methodology in the assessment of infrastructure investments. Firstly the concept of CBA is discussed and its use in Europe as a key appraisal method. Then the general design of cost and benefit method is given. The main part of the article addresses CBA methodology deficiencies. A number of critical areas in CBA has been discussed especially in regard to poor representation of certain economic values, choice of key indicators and use of unadequate data. Cash flows used for CBA assessments are analysed in detail as well as factors having negative impact on socio-economic variables used in appraisals. This leads to the conclusion on challenges in optimising the method in order to better assess infrastructure investments.
Author Przemysław Borkowski (FE / ChTE)
Przemysław Borkowski,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsChallenges in optimising cost-benefit analysis in infrastructure projects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages91-102
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishanaliza kosztów-korzyści inwestycji infrastrukturalnych, ocena inwestycji infrastrukturalnych, metoda CBA, optymalizacja oceny projektów inwestycyjnych
Keywords in Englishcost-benefit analysis of infrastructure projects, appraisal of infrastructure projects, CBA method, optimisation of investment projects appraisal
Abstract in PolishW artykule podjęto problem optymalizacji metody kalkulacji kosztów – korzyści (CBA) stosowanej w ocenie inwestycji infrastrukturalnych. Punktem wyjścia jest opis metody i prezentacja jej kluczowych komponentów. Na tej podstawie przeprowadzono pogłębioną analizę działań podejmowanych w trakcie prowadzenia rachunku kosztów i korzyści. Metoda kosztów-korzyści jest w dużej mierze niedoskonała, a wiele elementów rachunku jest kształtowanych dowolnie lub raportowanych nieprecyzyjnie. W pracy omówiono metodykę prowadzenia rachunku kosztów-korzyści z zastosowaniem CBA. Wskazano obszary problemowe, następnie szczegółowo zanalizowano składowe przepływów pieniężnych oraz omówiono czynniki mogące negatywnie wpływać na wiarygodność wykorzystywanych zmiennych socjoekonomicznych. Celem badania jest identyfikacja obszarów krytycznych, która może stanowić podstawę do dalszych prac nad ulepszeniem metody CBA w celu poprawy wiarygodności uzyskiwanych za jej pomocą ocen inwestycji infrastrukturalnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35917
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back