Cooperation in the process of development and adoption of spatial management plans of polish marine areas: issues of administrative law

Tomasz Bąkowski

Abstract

The principles and mode of spatial planning and management of Polish marine areas are established by the Act of 21 March, 1991 on Marine Areas of the Republic of Poland and Maritime Administration. In that respect the regulations of the Act are aligned with provisions of Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for maritime spatial planning, which imposes on Member States of the European Union, among others, an obligation to ensure participation of the public, the concerned institutions and bodies in the process of preparing spatial plans for sea areas, and cooperation with other European Union Member States and third countries (not belonging to the European Union). In conformity with the Directive, Polish regulations provide for a broad range of entities authorised to participate in the procedure of development of spatial management plans of sea areas. The participation is obvious at various stages of plan development (and even at adoption thereof). In addition, the cooperation in the process of development and adoption of spatial management plans of Polish marine areas takes a variety of forms. The cooperation of different entities in the procedure of development and adoption of spatial management plans of Polish marine areas involves numerous interesting theoretical and practical legal issues, the most essential of which have been mentioned and commented on as extensively as the formula of this paper has allowed.
Author Tomasz Bąkowski (FLA / DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsСотрудничество в процессе развития и принятия планов Территориального управления польскими морскими зонами: вопросы Административного права
Journal seriesВестник Российского Yниверситета Kооперации, ISSN 2227-4383, (0 pkt)
Issue year2019
No2 (36)
Pages99-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmorskie planowanie przestrzenne, obszary morskie, współdziałanie administracji publicznej
Keywords in Englishmaritime spatial planning, marine (sea) areas, cooperation of public administration, Polish regulations, marine areas of the Republic of Poland
Abstract in PolishZasady i tryb planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich zostały uregulowane w ustawie dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. W tym zakresie przepisy tej ustawy zostały dostosowane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, która nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej między innymi obowiązek zapewnia udziału społeczeństwa, zainteresowanych instytucji i organów w procesie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich, a także współpracy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami trzecimi (nienależącymi do Unii Europejskiej). Polskie przepisy, w zgodzie z ustaleniami dyrektywy, przewidują szeroki katalog podmiotów uprawnionych do udziału w procedurze sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Udział ten występuje w różnych fazach przygotowywania planu, a nawet na etapie jego przyjmowania. Ponadto współdziałanie w procesie sporządzania i przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich charakteryzuje się wielością form. Współdziałaniu różnorodnych podmiotów w procedurze sporządzania i przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich towarzyszy wiele interesujących teoretycznych i praktycznych problemów prawnych, z których najistotniejsze zostały zasygnalizowane i skomentowane w zakresie adekwatnym do formuły niniejszego opracowania.
URL http://journals.ruc.su/index.php/vruc/issue/view/22/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%A3%D0%9A%202%2836%29%202019
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
File
Bąkowski_Tomasz_Cooperation_in_the_process_2019.pdf 3.38 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?