Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y

Sylwia Badowska , Liwia Delińska

Abstract

The aim of this article is to present the results of original research on verification of social media as a source of absorption and sharing information by generation Y about products and their bidders. To verify the research goal, the survey conducted in 2017 among the consumer group at the age of 20-24 was used. The results suggest that the tested consumers use social media in an absorption of information about products and their bidders, especially in the aspect of familiarizing with the offer and new products and as well as opinions of other users and their recommendations. Social media are less frequently used by this generation to share their insights and make product recommendations. Representatives of the Y generation share opinions more often when they negatively assess the purchasing process than when their assessment is positive. The results suggest that among the Y generation two types of consumers exist: the passive ones who only absorb information and the active consumers who co-create information and share it on the web. Thus, market information placed in social media may play a crucial role in shaping the purchasing process among the representatives of the Y generation. The results may have practical applications in shaping marketing strategies for the Y generation properly.
Author Sylwia Badowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
, Liwia Delińska (FM / DMar)
Liwia Delińska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsSocial media as a source for the absorption and sharing information of products and their bidders by the Y generation
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No4
Pages18-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedia społecznościowe, proces zakupowy, absorpcja informacji, dzielenie się informacją, źródło informacji, produkt, pokolenie Y
Keywords in Englishsocial media, purchasing process, absorption of information, sharing information, information source, product, generation Y
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących weryfikacji mediów społecznościowych jako źródła absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y. Badania pierwotne zrealizowano w 2017 r. na grupie konsumentów w wieku 20–24 lata. Wyniki wskazują, iż badani konsumenci wykorzystują media społecznościowe przede wszystkim do pozyskiwania informacji o produktach i ich oferentach, szczególnie w zakresie zapoznania się z ofertą i nowymi produktami oraz opiniami innych użytkowników i ich rekomendacjami. Zdecydowanie rzadziej media społecznościowe wykorzystywane są przez to pokolenie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wydawania recenzji produktom. Przedstawiciele pokolenia Y dzielą się opiniami częściej, gdy negatywnie oceniają proces zakupowy, niż wtedy, gdy ich ocena jest pozytywna. Wyniki wskazują na istnienie dwóch typów konsumentów wśród pokolenia Y: pasywnych, którzy tylko absorbują informacje, oraz aktywnych, którzy współtworzą informacje i dzielą się nimi w sieci. Zatem informacje rynkowe umieszczane w mediach społecznościowych mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu procesu zakupów wśród przedstawicieli pokolenia Y. Wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie we właściwym kształtowaniu strategii marketingowych wobec pokolenia Y.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-08-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back