Cele morskiego planowania przestrzennego Unii Europejskiej

Monika Adamczak-Retecka

Abstract

The high and rapidly increasing demand for maritime space for various purposes, such as: shipping and fishing, production of energy from renewable sources, oil and gas exploitation, environmental conservation, tourism and aquaculture, as well as the multiple pressures on coastal resources, require integrated planning and management approach. In the law of the European Union, maritime governance has been developed in the Integrated Maritime Policy. The aim of this article is to show maritime spatial planning as a tool that enables public authorities to apply an integrated and trans- -boundary approach. The main aim of the maritime spatial planning is to promote sustainable development and growth in the maritime sector, applying an ecosystem-based approach, and to achieve the coexistence of relevant activities and uses. In order to achieve that purpose, Member States should ensure that the planning process results in a comprehensive planning taking into consideration inter alia long-term changes due to climate change.
Author Monika Adamczak-Retecka (FLA / DELCL)
Monika Adamczak-Retecka,,
- Department of European Law and Comparative Law
Other language title versionsThe aims of European Union maritime spatial planning
Journal seriesPrawo Morskie, ISSN 0860-7338, (0 pkt)
Issue year2019
Vol36
Pages91-102
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish zarządzanie morskie UE, zarządzanie obszarami, zasoby morskie, zrównoważony rozwój, ochrona obszarów przybrzeżnych, przestrzeń morska
Keywords in EnglishEU maritime governance, area management, sea resources, sustainable development, coastal protection, maritime space
Abstract in PolishWysokie i szybko rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń morską wykorzystywaną do różnych celów, takich jak: żegluga i rybołówstwo, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, wydobycie ropy i gazu, ochrona środowiska, turystyka i akwakultura, a także różne negatywne oddziaływania na stan zasobów morskich, wymagają zintegrowanego podejścia do planowania i zarządzania. W prawie Unii Europejskiej zarządzanie przestrzenią morską zostało rozwinięte w ramach zintegrowanej polityki morskiej. Celem tego artykułu jest pokazanie planowania przestrzennego obszarów morskich jako narzędzia, które umożliwia organom publicznym stosowanie zintegrowanego i transgranicznego podejścia. Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest promowanie zrównoważonego rozwoju i wzrostu w sektorze morskim, przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego oraz osiągnięcie współistnienia odpowiednich działań i zastosowań. Dla osiągnięcia tego celu, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby proces planowania skutkował kompleksowym planowaniem, uwzględniającym między innymi długoterminowe zmiany wynikające ze zmian klimatu.
DOIDOI:10.24425/pm.2019.131056
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131056/edition/114465/content
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?