Il referendum locale in Polonia

Anna Rytel-Warzocha

Abstract

The local referendum in Poland is the only institution of direct democracy at the local level which is regulated by the national law. The Polish Constitution refers directly to this institution by providing, in its art. 170, that the members of a self-governing community may decide, by means of a referendum, on matters concerning their community, including the dismissal of an organ of a local government which has been established by direct elections. The aim of the article was to present the legal regulations concerning the rules and the procedures related to the way a local referendum is conducted in Poland, to classify the local referendum based on various criteria, to analyse the admissible scope of cases that may be the object of a local referendum, to present the subjective scope of the right to participate in the referendum, the requirements regarding the validity of a local referendum, the requirements determining its binding and conclusive character, as well as other matters related to the ordering and conduction of a local referendum in Poland.
Author Anna Rytel-Warzocha (FLA/DCLPI)
Anna Rytel-Warzocha,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsReferendum lokalne w Polsce
Pages257-270
Publication size in sheets12.85
Book De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Gambale Piero, Serowaniec Maciej (eds.): La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018, 2020, Luiss University Press - LuissX srl, ISBN 978-88-6105-369-4, 577 p.
Abstract in PolishReferendum lokalne w Polsce jest jedyną instytucją demokracjo bezpośredniej uregulowaną na poziomie ogólnokrajowym. Również polska Konstytucja bezpośrednio odnosi się do tej instytucji, stanowiąc w art. 170, iż członkowie wspólnoty samorządowej mogą w drodze referendum decydować o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Celem artykułu było przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zasad i procedur związanych w przeprowadzeniem referendum lokalnego w Polsce, dokonanie klasyfikacji rodzajów referendum lokalnego w oparciu o różne kryteria, dokonanie analizy dopuszczalnego zakresu spraw, które mogą być przedmiotem referendum lokalnego, przedstawienie zakresu podmiotowego prawa do udziału w referendum, wymogów dotyczących ważności referendum lokalnego, jak również jego wiążącego i rozstrzygającego charakteru, jak również innych kwestii związanych z zarządzeniem i przeprowadzeniem referendum lokalnego w Polsce.
Languageit włoski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?