Fenomenologia wartości estetycznych w Analysis of Knowledge and Valuation Clarence’a Irvinga Lewisa

Robert Rogoziecki

Abstract

The text is a presentation of the theory of aesthetic values by Clarence Irving Lewis’ in relation to I. Kant’s aesthetics. Its main contention that the Lewisian theory of the aesthetic is an attempt of adaptation and interpretation of the basic assumptions of Kantian aesthetics in the light of the requirements of conceptual pragmatism. The essay involves: 1) the general introduction to the axiology of C. I. Lewis with accentuation of the role of pragmatic a priori in his thought; 2) characteristics and classification of values, with emphasis on the specificity of aesthetic values in Lewisian theory of values; 3) characteristics of aesthetic values as they are presented in AKV – here the accent is put on its particularly presentational character,4) consideration of the criteria of aestheticity in Lewisian axiology, 5) juxtaposition of Lewis’ theory of values with Kantian aesthetics.
Author Robert Rogoziecki (FSS / IPSJ / DAPC)
Robert Rogoziecki,,
- Division of Aesthetics and the Philosophy of Culture
Other language title versionsPhenomenology of aesthetic values in Analysis of Knowledge and Valuation by Clarence Irving Lewis
Journal seriesKultura i Wartości, ISSN 2299-7806, (B 7 pkt)
Issue year2016
No20
Pages95-119
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishtranscendentalizm, pragmatyzm konceptualny, wartość inherentna, wartość instrumentalna, sąd konkluzywny, sąd niekonkluzywny
Keywords in Englishtranscendental, conceptual pragmatism, inherent value, instrumental value, terminating judgment, non-terminating judgement
Abstract in PolishArtykuł prezentuje teorię wartości estetycznych C. I. Lewisa w jej relacji do estetyki I. Kanta. Wskazuję podstawowe zależności między konceptualnym pragmatyzmem a transcendentalizmem Kanta. Bazową tezą jest stwierdzenie, że teoria wartości estetycznych Lewisa stanowi przystosowanie podstawowych założeń estetyki Kanta do wymogów pragmatyzmu konceptualnego. Artykuł obejmuje: (1) ogólne wprowadzenie do aksjologii Lewisa, z podkreśleniem roli a priori pragmatycznego w myśli Lewisa, (2) charakterystykę i klasyfikację wartości, z zaakcentowaniem specyfiki wartości estetycznych w Lewisowskiej teorii wartości, (3) charakterystykę doświadczenia estetycznego – tu akcent pada na jego szczególnie prezentacjonistyczny charakter, (4) rozważenie kryteriów estetyczności wedle Lewisa, (5) zestawienie teorii wartości estetycznych Lewisa z estetyką Kanta.
DOIDOI:10.17951/kw.2016.20.95
URL https://journals.umcs.pl/kw/article/download/4469/3671
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?